ดาวน์โหลดไฟล์สัญลักษณ์โรงเรียน

ความหมาย
        อาวุธ สามง่าม หมายถึง เข็มวชิราวุธ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าฯ รัชกาลที่ 6 ทรงพระราชทานแก่ทหาร
        ดวงอาทิตย์ หมายถึง ให้แสงสว่าง
        กรอบหกเหลี่ยม ใช้แทนการปกครอง 6 คณะสี
        ชื่อโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ ใช้ชื่อของค่ายสุรธรรมพิทักษ์ เป็นชื่อของโรงเรียน ความหมาย “จะดูแลสิ่งที่เป็นธรรมด้วยความกล้าหาญ”
• อักษรย่อ 
ส.ธ.พ.
• สีประจำโรงเรียน
สีเทา – ฟ้า
        สีเทา
หมายถึง สมอง สติปัญญา
        สีฟ้า
หมายถึง ความแจ่มใส ร่าเริง
        สีเทา – ฟ้า
หมายถึง ผู้ที่มีสมองและสติปัญญาอันแจ่มใส
• คำขวัญโรงเรียน
“เรียนดี มีวินัย”
• คติธรรมโรงเรียน
“สุสฺสูสํ ลภเต ปฺญญํ” (ฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญา)
• อัตลักษณ์โรงเรียน
“เรียนดี มีวินัย”
• เอกลักษณ์โรงเรียน
“ความหลากหลายทางวิชาการ”
• พระพุทธรูปประจำโรงเรียน
พระพุทธธรรมพิทักษ์