นางสาวสวนีย์
จำเริญวงศ์

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางสิริวรรณ
ระวะใจ

รองหัวหน้า
กลุ่มสาระฯ

นางทิพากร
วัฒนาวงศ์ดอน

รองหัวหน้า กลุ่มสาระฯ

นางประไพ
ทิพย์รัตนทวีกุล
นายประวิทย์
พนมวัน ณ อยุธยา
นายอำนวย
บางขุนทด
นางยุพิน
ศรีไกรรัตน์
นางกรวินท์ตา
ทนงค์
นางสาวรมิดา
รุ่งกรพาณิชย์
นางสาวอุไรรัตน์
ธุระสุข
นางสิริกร แมนเมธี
นางสาลินี
กองสมบัติ
นางสาวตติวลี
เสนาะพิณ
นางอุทุมพร วรนาม
นายกิตติกร
คมพิทยากุล
นางสาวสุภานันท์
กลอกกระโทก
นางสาวฐิติมา
วงษ์รัตน์
นางสาวดวงหทัย
สิทธิ์เสือ

.