ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์
ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน

นายประวัติ นวลศรี

วุฒิการศึกษา ค.บ.
ดำรงตำแหน่งเมื่อ
พ.ศ. 2527 - 2534

นายเชียร ศิลนะชัย

วุฒิการศึกษา Ph.D.Ed
ดำรงตำแหน่งเมื่อ
พ.ศ. 2534 - 2539

นายธนศักดิ์ กระต่ายทอง

วุฒิการศึกษา กศ.บ.
ดำรงตำแหน่งเมื่อ
พ.ศ. 2539 - 2543

นางวัลภา
ตัณฑเศรณีวัฒน์

วุฒิการศึกษา ค.ม.
ดำรงตำแหน่งเมื่อ
พ.ศ. 2543 - 2545

นายประสาน มั่งประยูร

วุฒิการศึกษา ค.ม.
ดำรงตำแหน่งเมื่อ
พ.ศ. 2545 - 2547

นายสานิตย์ นาคพงษ์

วุฒิการศึกษา กศ.ม.
ดำรงตำแหน่งเมื่อ
พ.ศ. 2547 - 2548

นายวิวัฒน์ชัย เศรษฐชัย

วุฒิการศึกษา ค.บ.
ดำรงตำแหน่งเมื่อ
พ.ศ. 2548 - 2549

นายศิวา กาฬแสน

วุฒิการศึกษา กศ.ม.
ดำรงตำแหน่งเมื่อ
พ.ศ. 2549 - 2552

นายอาคม หาญสงคราม

วุฒิการศึกษา พบ.ม.
ดำรงตำแหน่งเมื่อ
พ.ศ. 2552 - 2556

นายโกศล พงษ์พานิช

วุฒิการศึกษา ค.ม.
ดำรงตำแหน่งเมื่อ
พ.ศ. 2556 - 2560

ว่าที่ร้อยตรีนิพนธ์
ภักดีแก้ว

วุฒิการศึกษา กศ.ม.
ดำรงตำแหน่งเมื่อ
พ.ศ. 2560 - 2564

นายธเนศ จำปามูล

วุฒิการศึกษา วท.ม.
รองผู้อำนวยการ
รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ
พ.ศ. 2564 - 2565

นายรัฐพล จันทร์แก้ว

วุฒิการศึกษา ศษ.ม.
รองผู้อำนวยการ
รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ
พ.ศ. 2565 - 2566

นายนิสิทธิ์ ส่งสุข

วุฒิการศึกษา ศษ.ม.
ดำรงตำแหน่งเมื่อ
พ.ศ. 2566 - ปัจจุบัน