คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์

ปีพุทธศักราช 2564 – 2568

รศ.ร.อ.ดร.กนต์ธร
ชำนิประศาสน์

ประธานกรรมการ

รศ.ดร.พวงเพ็ญ
อินทรประวัติ

รองประธานกรรมการ

นางนาตยา ดอกประโคน

ผู้ทรงคุณวุฒิ

พันเอกบรรจง จอมเกาะ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

นางพัตรา อัจฉริยชีวิน

ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายสหัส สุขมณี

ผู้ทรงคุณวุฒิ

นางนุกสรา จันทร์วิเศษ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

พระครูภาวนาปทุมกิจ

ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์

พระครูเวฬุสราพิทักษ์

ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์

นางบังอร ระงับทุกข์

ผู้แทนองค์กรชุมชน

นายก้องเกียรติ
วงศ์นิยม

ผู้แทนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

นางสาวอริสรา
ไชยมงคล

ผู้แทนศิษย์เก่า

นางจิราภรณ์ ศิริสุรักษ์

ผู้แทนครู

นางสีนวล วงศ์พันธุ์

ผู้แทนผู้ปกครอง

นายนิสิทธิ์ ส่งสุข

กรรมการและเลขานุการ