ประวัติโรงเรียน

        ชื่อ “โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์” ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้จัดตั้งเพื่อเป็นเกียรติประวัติแก่ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ โดยนามของค่ายได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
        พ.ศ. 2522 พลเอกอาทิตย์ กำลังเอก ขณะดำรงตำแหน่งผู้บังคับการกรมผสมที่ 23 ได้ดำริจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาขึ้นในค่ายฯ เพื่อส่งเสริมการศึกษาสำหรับบุตรหลานข้าราชการทหาร และประชาชนใกล้เคียงได้ดำเนินการขอจัดตั้ง โดยมอบหมายให้กรมทหารราบที่ 23 ดำเนินการขอจัดตั้ง แต่กระทรวงศึกษาธิการไม่อนุมัติเพราะมีความล่าช้า
        พ.ศ. 2524 นายสวัสดิ์ สายขุนทด ศึกษาธิการอำเภอเมืองนครราชสีมา และนายธันวา จันทวีระกุลอาจารย์ใหญ่โรงเรียนเสนานุเคราะห์ ได้นำนโยบายการจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษามาพิจารณาและเสนอต่อกองพลทหารราบที่ 6 โดยมีพลโทกมล อุดมศิลป์ ขณะดำรงตำแหน่งรองผู้บังคับการกองพลทหารราบที่ 6 เป็นผู้ประสานงาน เพื่อให้กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ทบทวนอีกครั้ง หากยังไม่สามารถจัดตั้งได้เพราะกระทรวงศึกษาธิการไม่มีนโยบายขยายการศึกษาออกสู่พื้นที่ชนบท
        พ.ศ. 2524 – 2526 กองพลทหารราบที่ 6 กรมทหารราบที่ 23 และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมาติดตามการจัดตั้งโรงเรียนอีกครั้งหนึ่ง และได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2527 ให้รับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 6 ห้องเรียน แต่มีนักเรียนจำนวนมาก โรงเรียนขอขยายเพิ่มอีก 2 ห้องเรียน รวมเป็น 8 ห้องเรียน โดยได้รับความอนุเคราะห์จากค่ายสุรธรรมพิทักษ์บริจาคที่ดินให้ก่อสร้างโรงเรียน จำนวน 38 ไร่ 3 งาน 12 ตารางวา
        เปิดเรียนครั้งแรกเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2527 มีนักเรียน 370 คน ครู-อาจารย์ 5 คน โดยใช้โรงฝึกอบรมทหารของกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 23 เป็นสถานที่เรียนชั่วคราว ภาคเรียนที่ 2 ย้ายมาเรียนที่อาคารเรียนชั่วคราว ซึ่งได้รับงบประมาณจากกรมสามัญศึกษาได้จัดการก่อสร้าง จำนวน 4 ห้องเรียน และผู้ปกครองบริจาคเงินจำนวน 53,000 บาท จัดสร้างเพิ่มเติมอีก 2 ห้องเรียน รวมเป็น 6 ห้องเรียน มีนักเรียนทั้งสิ้น 370 คน ครู – อาจารย์ 5 คน นายประวัติ นวลศรี รักษาการตำแหน่งครูใหญ่
        เปิดทำการเรียนการสอนมาเป็นเวลา 39 ปี และในวันที่ 30 มีนาคม 2567 จะครบรอบการก่อตั้งโรงเรียน 40 ปี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่จบปีการศึกษา 2566 คือนักเรียนรุ่นที่ 35 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่จบปีการศึกษา 2566 คือนักเรียนรุ่นที่ 38 

o53e1ae663dabf9d9ff1c757d3f731d74_4866018881481432230_๒๓๐๔๐๔_13
o53e1ae663dabf9d9ff1c757d3f731d74_4866018881481432230_๒๓๐๔๐๔_1
o53e1ae663dabf9d9ff1c757d3f731d74_4866018881481432230_๒๓๐๔๐๔_14
o53e1ae663dabf9d9ff1c757d3f731d74_4866018881481432230_๒๓๐๔๐๔_18
o53e1ae663dabf9d9ff1c757d3f731d74_4866018881481432230_๒๓๐๔๐๔_10
o53e1ae663dabf9d9ff1c757d3f731d74_4866018881481432230_๒๓๐๔๐๔_17
o53e1ae663dabf9d9ff1c757d3f731d74_4866018881481432230_๒๓๐๔๐๔_16
o53e1ae663dabf9d9ff1c757d3f731d74_4866018881481432230_๒๓๐๔๐๔_8
o53e1ae663dabf9d9ff1c757d3f731d74_4866018881481432230_๒๓๐๔๐๔_3
o53e1ae663dabf9d9ff1c757d3f731d74_4866018881481432230_๒๓๐๔๐๔_11
o53e1ae663dabf9d9ff1c757d3f731d74_4866018881481432230_๒๓๐๔๐๔_20
o53e1ae663dabf9d9ff1c757d3f731d74_4866018881481432230_๒๓๐๔๐๔_7
o53e1ae663dabf9d9ff1c757d3f731d74_4866018881481432230_๒๓๐๔๐๔_19
o53e1ae663dabf9d9ff1c757d3f731d74_4866018881481432230_๒๓๐๔๐๔_6
o53e1ae663dabf9d9ff1c757d3f731d74_4866018881481432230_๒๓๐๔๐๔_5
o53e1ae663dabf9d9ff1c757d3f731d74_4866018881481432230_๒๓๐๔๐๔_0
o53e1ae663dabf9d9ff1c757d3f731d74_4866018881481432230_๒๓๐๔๐๔_9
o53e1ae663dabf9d9ff1c757d3f731d74_4866018881481432230_๒๓๐๔๐๔_2