นางอรพิน
เพ็ชรหมื่นไวย

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางสาวสนันดา
หิรัญรัตนวงศ์

รองหัวหน้า
กลุ่มสาระฯ

นางสาววรารัตน์
ยินมะเริง

รองหัวหน้า
กลุ่มสาระฯ

นางปุณนัฏฐา มีพูล
นายมาโนชญ์
ตรัสวิมาน
นายปฏิวัติ พบชัยภูมิ
นางสุภาวดี
คุณโคตร
นางเบญจมาศ
ไผครบุรี
นายจักรพันธ์
โปยขุนทด
นายอภิรมย์
พานิชศิริ
นางสุทธิดา
ไพรเขียว
นางสาวณัฐกานต์
พันธ์สระน้อย
นายกานต์
เอื้อเฟื้อกลาง
นายอนันต์ ขวัญดี
นางสาวพรชนก
สองคำชุม
นางสาวนฤมล
พรประสพสุข
นายสุธีรกุล เตจะวัน
นางสาววรัญญา
แก้วประเสริฐ
นางดวงมณี
สดทะเล

.