ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ห้องเรียนพิเศษ

.

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ห้องเรียนปกติ

.

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ห้องเรียนพิเศษ

.

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ห้องเรียนปกติ

.