นางวัลภา
ธรรมวรางกูร

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางรวินท์นิภา
อารีสุจริตรักษ์

รองหัวหน้า
กลุ่มสาระฯ

นายธรรมรัตน์
พูนสถาพร

รองหัวหน้า
กลุ่มสาระฯ

นางปรางค์ทิพย์
วัชระคุปต์
นายอดุลย์ มีชำนาญ
น.ส.กิตติยาภรณ์
ผูกขาว
นายพิทยาถรณ์
ทุมศรีมา
นายรชตภูมิ
ปัตตังเว
นางสาวจิตรนภา
ผลวิลัย

.