นางณัฐิกา
ครองบุญ

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางสุภาวดี ลารินทา

รองหัวหน้า
กลุ่มสาระฯ

นางสาวรัชดาวรรณ
ทอนเกาะ

รองหัวหน้า
กลุ่มสาระฯ

นางพัชรัตน์
ตากิ่มนอก
นางดลหทัย
ทรัพย์ประเสริฐ
นางวิมล บนกลาง
ว่าที่รต.หญิง ษิธิตรา
เวียงกฤดิโชต
นางสาวกฤตยา
เพ็ชรพิมาย
นายสุนทร จงปัตนา
นางสาวลำไพ
เหรียญตะคุ
นางมัทนียา
กลิ่นประเสริฐ
นายภาณุพงษ์
จำปาทอง
นายสุวรรณ ผ่องสุข
นางสาวปานไพลิน
โคตะกะ

.