นายศุภชัย นาวิเศษ

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางสาวปารณีย์
ชัยภักดี

รองหัวหน้า
กลุ่มสาระฯ

นายจรูญ
จอกโคกสูง

รองหัวหน้า
กลุ่มสาระฯ

นางวิมลวดี
ศาตะสมิต
นางฤติมา ลันขุนทด
นายสมศักดิ์ วิเศษ
นายศิริศักดิ์
มาตย์นอก
นางสาวปิยะธิดา
คุณพรม
นางสาวสริตา
สารนอก

.