วิสัยทัศน์
ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล บนความเสมอภาคและความเป็นไทย บริหารจัดการเน้นความปลอดภัย สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

พันธกิจ
1. ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้มีความปลอดภัยจากภัยพิบัติ และภัยคุกคามทุกรูปแบบ ให้ผู้เรียนสามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ำ และรองรับวิถีชีวิตใหม่
รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี
2. สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเสมอภาค ตามความถนัดและความสนใจ
3. ปลูกฝังผู้เรียนให้มีคุณลักษณะพื้นฐานของความเป็นไทยและยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติเป็นพลเมืองดีรู้สิทธิหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ รักความเป็นไทย
4. ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะที่จําเป็นในศตวรรษที่ 21
5. ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ
6. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจในการดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
7. ส่งเสริมระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

เป้าประสงค์
1. ผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความปลอดภัยจากภัยพิบัติ และภัยคุกคามทุกรูปแบบ สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ำ และรองรับวิถีชีวิตใหม่
รวมถึงมีการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี
2. ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเสมอภาค ทั่วถึงและเท่าเทียมตามความถนัดและความสนใจ
3. ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์บนพื้นฐานของความเป็นไทยและยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ เป็นพลเมืองดีรู้สิทธิหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ รักความเป็นไทย
4. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะและทักษะที่จําเป็นในศตวรรษที่ 21
5. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีความพร้อมทั้งด้านวิชาการ วิชาชีพและจิตวิญญาณความเป็นครู
6. โรงเรียนจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจในการดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
7. โรงเรียนส่งเสริมระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

กลยุทธ์องค์กร
กลยุทธ์ที่ 1 : ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ
กลยุทธ์ที่ 2 : เพิ่มโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน
กลยุทธ์ที่ 3 : ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
กลยุทธ์ที่ 4 : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา