วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์

วิสัยทัศน์
ภายในปีพ.ศ. 2565 ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย

พันธกิจ
1. ปลูกฝังผู้เรียนให้มีคุณลักษณะพื้นฐานของความเป็นไทยและยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ
2. พัฒนาการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาชาติและมาตรฐานสากล
3. ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ
4. สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาตามความถนัดและความสนใจ
5. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจในการดำรงชีวิต อย่างมีคุณภาพ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
6. ส่งเสริมระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

เป้าประสงค์
1. ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข
2. ผู้เรียนมีคุณลักษณะเป็นเลิศวิชาการ สื่อสารสองภาษา ล้ำหน้าทางความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ และร่วมรับผิดชอบต่อสังคมโลก
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะในการปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่อง มีคุณธรรมจริยธรรมเป็นแบบอย่างทีดีและมีความก้าวหน้าทางวิชาชีพ
4. สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและชุมชน
5. ผู้เรียนมีคุณลักษณะพื้นฐานของพลเมืองไทย เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะ และดำรงตนอยู่ในสังคมโลกอย่างมีความสุข เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมบนพื้นฐานความเป็นไทย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
6. สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการศึกษาที่มีคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล