เกี่ยวกับSTP

ข้อมูลทั่วไป

• ที่ตั้งของโรงเรียน
83 หมู่ 9 ถนนราชสีมา-ปักธงชัย ตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30000 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา

• ลักษณะที่ตั้งของโรงเรียน
ตั้งอยู่ในค่ายสุรธรรมพิทักษ์ ตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เป็นชุมชนทหาร มีอาณาเขตติดต่อดังนี้
– ทิศเหนือ สวนแก้ว/ค่ายสุรธรรมพิทักษ์
– ทิศใต้ สถานีอนามัยตำบลหนองปรู/กองพันทหารราบที่ 23
– ทิศตะวันออก โรงเรียนเสนานุเคราะห์
– ทิศตะวันตก ถนนราชสีมา-ปักธงชัย (ถนน 304)

• สภาพพื้นที่ เป็นที่ราบ ประชากรส่วนใหญ่เป็นครอบครัวทหาร และประกอบอาชีพรับราชการทหาร ค้าขาย รับจ้างและเกษตรกรรม

• ชุมชนใกล้เคียง
– ค่ายสุรนารี
– กองบิน1
– มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
– สวนสัตว์

• ขนาดโรงเรียน ขนาดใหญ่พิเศษ
• จำนวนพื้นที่ 38 ไร่ 3 งาน 12 ตารางวา
• เปิดสอนระดับ มัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการจัดชั้นเรียน 15 : 15 : 15 / 13 : 13 : 13
• การเดินทางของนักเรียน ไป – กลับ

• การติดต่อ
โทรศัพท์ 044-357990 โทรสาร 044-358574
e-mail: surathampitak@gmail.com
website: www.suratham.ac.th

• เขตพื้นที่บริการ
มีเขตพื้นที่บริการ 9 ตำบล ได้แก่ ตำบลในเมือง ตำบลโพธิ์กลาง ตำบลหนองไผ่ล้อม ตำบลปรุใหญ่ ตำบลบ้านใหม่ ตำบลหนองจะบก ตำบลสุรนารี ตำบลหัวทะเล ตำบลไชยมงคล