ข้อมูลทั่วไป

• รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1030201361

• รหัส Smis 8 หลัก : 30012006

• รหัส Obec 6 หลัก : 201361

• ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์

• ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Surathampitak School

• วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 30 มีนาคม 2527

• ที่ตั้งของโรงเรียน : 83 หมู่ 9 ถนนราชสีมา-ปักธงชัย ตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30000 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา

• ลักษณะที่ตั้งของโรงเรียน : ตั้งอยู่ในค่ายสุรธรรมพิทักษ์ ตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เป็นชุมชนทหาร มีอาณาเขตติดต่อดังนี้
– ทิศเหนือ สวนแก้ว/ค่ายสุรธรรมพิทักษ์
– ทิศใต้ สถานีอนามัยตำบลหนองปรู/กองพันทหารราบที่ 23
– ทิศตะวันออก โรงเรียนเสนานุเคราะห์
– ทิศตะวันตก ถนนราชสีมา-ปักธงชัย (ถนน 304)

• สภาพพื้นที่ : เป็นที่ราบ ประชากรส่วนใหญ่เป็นครอบครัวทหาร และประกอบอาชีพรับราชการทหาร ค้าขาย รับจ้างและเกษตรกรรม

• ชุมชนใกล้เคียง
– ค่ายสุรนารี
– กองบิน1
– มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
– สวนสัตว์

• ขนาดโรงเรียน : ขนาดใหญ่พิเศษ

• จำนวนพื้นที่ : 38 ไร่ 3 งาน 12 ตารางวา

• เปิดสอนระดับ : มัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการจัดชั้นเรียนปีการศึกษา 2566 คือ 14 : 15 : 15 / 12 : 13 : 13

• การเดินทางของนักเรียน : ไป – กลับ

• การติดต่อ
โทรศัพท์ 044-357990 โทรสาร 044-358574
e-mail: surathampitak@gmail.com
website: www.suratham.ac.th

• เขตพื้นที่บริการ : มีเขตพื้นที่บริการ 9 ตำบล ได้แก่ ตำบลในเมือง ตำบลโพธิ์กลาง ตำบลหนองไผ่ล้อม ตำบลปรุใหญ่ ตำบลบ้านใหม่ ตำบลหนองจะบก ตำบลสุรนารี ตำบลหัวทะเล ตำบลไชยมงคล

• องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

• ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา : 21 กม.

• ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ : 13 กม.