นายวิฑูรย์
สิริประเสริฐศิลป์

หัวหน้างานแนะแนว

นางมาลัย วิชยพงศ์

รองหัวหน้า
งานแนะแนว

นางสาวเพชรัตน์
เนยกลาง
นางสาวฐาปนี
ฟุ้งกลาง