นางสาวเสาวลักษณ์
มะสุทธิ

หัวหน้า
กลุ่มสาระฯ

นางคนธรส
ตันสิทธิแพทย์

รองหัวหน้า
กลุ่มสาระฯ

นางเกษร
ทองพรมราช

รองหัวหน้า
กลุ่มสาระฯ

นางรัตนา
จาตุรวงศา
นางนิตยา บัวขม
นางสาวสุภิดา
เหลาลาภะ
น.ส.ทิพย์สราวัลย์
หวังปรุงกลาง
นายรังสรรค์
สุทธิศักดิ์ไพบูลย์
นางกรรณิกา
กุลุพงษ์

.