แนะแนวการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รอบโควตา ม.3 เดิม ปีการศึกษา 2565 ที่เพจสุรธรมมพิทักษ์ https://www.facebook.com/SurThrrmPhithaks/