การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รอบโควตา ม.3 เดิม ปีการศึกษา 2565 ศึกษารายละเอียดเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก ขั้นตอนสมัคร และตรวจสอบผลการเรียน ได้ที่ https://sites.google.com/suratham.ac.th/regis-stp