ประกาศโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ เรื่อง การจัดรูปแบบการเรียนการสอน