แจ้งการจัดการเรียนการสอนจากกลุ่มงานบริหารวิชาการ โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์