• ถ่ายทำวิดีทัศน์ นำเสนอการจัดการเรียนการสอนตามโครงการ DLIT โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ได้รับเลือกให้เป็นสถานที่ถ่ายทำวิดีทัศน์ 4 ภูมิภาคตามโครงการพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ Active Learning เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่ศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นโครงการของสพฐ. โดย ดร.สุวิทย์ บึงบัว เสนอโครงการให้จัดทำวีดีทัศน์นำเสนอผลการดำเนินงานของโรงเรียนตามโครงการ DLIT เพื่อนำเสนอผ่าน YouTube ซึ่งได้คัดเลือกโรงเรียนทั่วประเทศให้ได้ภูมิภาคละ 3 โรงเรียน ซึ่งภาคอีสานได้คัดเลือกแล้ว ได้แก่ จังหวัดอุดรธานี สุรินทร์ และนครราชสีมา (โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์) ระหว่างวันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ 2559      [ภาพเพิ่มเติม]
  ส่ง 3 ก.พ. 2559 02:45 โดย Kanyarat Sirimathep
 • ประชุมเครือข่ายผู้ปกครองสัญจร ครั้งที่ 12 วันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2559 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ นำโดยกลุ่มงานกิจการนักเรียนและเครือข่ายผู้ปกครอง จัดกิจกรรมเครือข่ายผู้ปกครองสัญจร ตามโครงการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายผู้ปกครองและชุมชน (สุรธรรมโมเดล รั้วสามชั้น) ประจำปีการศึกษา 2558 ณ กรซย. ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ [ภาพเพิ่มเติม]
  ส่ง 1 ก.พ. 2559 01:45 โดย Kanyarat Sirimathep
 • ค่ายดาราศาสตร์ Astronomy Camp 2015 วันที่ 22 มกราคม 2559 กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ จัดกิจกรรมค่ายดาราศาสตร์ Astronomy Camp 2015 ประจำปีการศึกษา 2558 เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ และเพื่อให้เยาวชนโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์  มีประสบการณ์ตรงรู้จักใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางดาราศาสตร์  เช่น  กล้องโทรทัศน์  และแผนที่ดาวอย่างถูกต้อง                                                                                        [ภาพเพิ่มเติม]
  ส่ง 1 ก.พ. 2559 01:28 โดย Kanyarat Sirimathep
 • แสดงความยินดีกับครูที่ได้รับรางวัล หนึ่งแสนครูดี ปี 2558 วันที่ 21 มกราคม 2559 ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ร่วมแสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้รับรางวัล "หนึ่งแสนครูดี" ประจำปี 2558 ซึ่งรางวัลหนึ่งแสนครูดี ้คุรุสภา ได้ดำเนินการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี พ.ศ. 2558 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ที่มีการประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ในการครองตน ครองคน ครองงาน และเสริมสร้างขวัญและกำลังใจผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เป็นที่ประจักษ์แก่สังคม ให้ได้รับเข็มเชิดชูเกียรติและ เกียรติบัตร "หนึ่งแสนครูดี" ประจำปี พ.ศ. 2558 ...
  ส่ง 26 ม.ค. 2559 01:13 โดย Kanyarat Sirimathep
 • กิจกรรมวันครู ปีพ.ศ. 2559 ในวันที่ 16 มกราคม 2559 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ ได้ร่วมกิจกรรมในวันครู ปีพ.ศ. 2559 ณ หอประชุมโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา ซึ่งจัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 กิจกรรมในวันครูแบ่งออกเป็น 3 กิจกรรม ภาคเช้า เป็นกิจกรรมพิธีระลึกถึงพระคุณครูบูรพาจารย์ และยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครู ภาคบ่าย เป็นกิจกรรมการแข่งขันกีฬา "สายสัมพันธ์วันครู" ภาคค่ำ เป็นกิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์วันครู ในปีนี้ครูโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี จำนวน 19 ท่าน ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับครูที่ได้ร ...
  ส่ง 23 ม.ค. 2559 22:16 โดย Kanyarat Sirimathep
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 96 รายการ ดูเพิ่มเติม »


วิดีโอ YouTube

วิดีโอ YouTube