• เอกสารสรุปการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
  ส่ง 19 มี.ค. 2560 23:31 โดย Kanyarat Sirimathep
 • ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2560
  ส่ง 12 ม.ค. 2560 18:11 โดย Kanyarat Sirimathep
 • ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : ข้าวคลุกกะปิ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2559 ครูปารณีย์ ชัยภักดี ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ โดยให้นักเรียนหัดทำข้าวกะปิ เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ในการประกอบอาหารอย่างง่ายๆ และได้ลงมือปฏิบัติการทำอาหาร ซึ่งนักเรียนสามารถนำไปประกอบอาหารในชีวิตประจำวันได้                         
  ส่ง 20 ธ.ค. 2559 00:45 โดย Kanyarat Sirimathep
 • กิจกรรมลดเวลา เพิ่มเวลารู้ : สานกระจาดใส่ของด้วยพลาสติก ครูกัญภาภัค  ไพฑูรย์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ การสานกระจาดและตระกร้าใส่ของด้วยพลาสติก ซึ่งเป็นกิจกรรมต่อเนี่อง 6 ชั่วโมง (2 สัปดาห์) โดยให้นักเรียนสานกระจาดใส่ของ และตระกร้า จากพลาสติกเหลือใช้ จากเส้นพลาสติกที่ใช้มัดห่อหนังสือ หรือพลาสติกที่ใช้มัดห่อสมุด เพื่อให้นักเรียนรู้จักทำสิ่งของเหลือใช้ มาเพิ่มมูลค่าของสิ่งของเหลือใช้ นำไปประกอบอาชีพเสริมได้                  
  ส่ง 6 ธ.ค. 2559 18:19 โดย Kanyarat Sirimathep
 • กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : ที่คั่นหนังสือตุ๊กตาญี่ปุ่น วันที่ 6 ธันวาคม 2559 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ซึ่งในกิจกรรมวันนี้ ครูศิริลักษณ์  นนทภา ได้สอนการทำที่คั่นหนังสือตุ๊กตากระดาษ โดยทำเป็นตุ๊กตาใส่กิโมโนแบบญี่ปุ่น ซึ่งนักเรียนสามารถนำผลงานไปมอบให้เพื่อนเป็นของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ได้         
  ส่ง 6 ธ.ค. 2559 17:49 โดย Kanyarat Sirimathep
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 15 รายการ ดูเพิ่มเติม »

 • การเลือกกิจกรรมชุมนุม ปีการศึกษา 2560 ขั้นตอนการเลือกกิจกรรมชุมนุมสำหรับนักเรียนโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์   ปีการศึกษา 25601. ดูรายชื่อกิจกรรมชุมนุมได้ที่หน้าห้องวิชาการ  ห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ห้องวิทยาศาสตร์  หรือ www.suratham.ac.th2. เลือกชุมนุมที่สนใจเพียง 1 ชุมนุม และลงชื่อเข้าร่วมกิจกรรมตามชุมนุมที่ต้องการสังกัด ณ ครูที่ปรึกษาชุมนุม ในวันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2560 เวลา 14.20 – 15.10 น. (คาบที่ 8) (นักเรียนสามารถลงชื่อได้เพียง 1 ชุมนุมเท่านั้น)3. รายงานตัวกับครูที่ปรึกษาชุมนุมตามสถานที่หรือห้องเรียนที่กำหนดไว้4. ครูที่ปรึกษาชุมน ...
  ส่ง 17 พ.ค. 2560 01:02 โดย Sawan STP
 • ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นม.1-ม.4 ห้องเรียนปกติ
  ส่ง 4 เม.ย. 2560 03:28 โดย Kanyarat Sirimathep
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ม.1 ม.4 ห้องปกติ
  ส่ง 31 มี.ค. 2560 00:53 โดย Sawan STP
 • การอบรมการจัดการเรียนการสอนด้วย G-Suite และ DLIT วันที่ 27-28 มีนาคม 2560 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ จัดอบรมการใช้งาน G-suite และระบบคลังข้อสอบ DLIT ให้กับตัวแทนครูและบุคลากรของโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ เพื่อส่งเสริมการใช้งาน Google Apps และ DLIT ในการจัดการเรียนการสอน และเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้วยนวัตกรรมการศึกษาของ G-Suite for Education      [ภาพเพิ่มเติม]
  ส่ง 28 มี.ค. 2560 01:34 โดย Kanyarat Sirimathep
 • ประกาศผลสอบเข้า ม.1 ม.4 ห้องเรียนพเศษ
  ส่ง 11 มี.ค. 2560 04:45 โดย Sawan STP
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 220 รายการ ดูเพิ่มเติม »

 • ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน โครงการเรียนร่วม 2 หลักสูตร สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว) โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(เจ้าหน้าที่โครงการเรียนร่วม 2 หลักสูตร สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว) อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,700 บาท จำนวน 1 อัตรา ผู้ประสงค์จะสมัครให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ณ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล (อาคารคูณพิทักษ์) โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ ตั้งแต่วันที่ 16-26 พฤษภาคม 2560 ในเวลาราชการ สอบคัดเลือกวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 รายละเอียดเพิ่มเติม..
  ส่ง 17 พ.ค. 2560 22:43 โดย Atiwat Throtronfon
 • รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง ตำแหน่งครูภาษาจีน) ด้วยในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 31 มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง ตำแหน่งครูภาษาจีน)  อัตราค่าจ้างเดือนละ  9,140  บาท  จำนวน 1 อัตรา รายละเอียด ดังไฟล์ที่แนบมานี้
  ส่ง 11 เม.ย. 2560 23:46 โดย Sawan STP
 • ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้างวิชาสังคมศึกษา) โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ อำเภอเมือง จังหวัดนครราขสีมา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 31 มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว  (ครูอัตราจ้างวิชาสังคมศึกษา)  จำนวน 1 อัตรา  ผู้ประสงค์จะสมัครสอบให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ณ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์  (อาคารคูณพิทักษ์) ในวันเวลาราชการ ตั้งแต่วันที่ 3 - 5 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00 - 16.00 น. สอบคัดเลือกวันที่ 6 ตุลาคม 2559รายละเอียดเพิ่มเติม
  ส่ง 2 พ.ย. 2559 02:10 โดย นายประสาน ไปใหม
 • ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้างวิชาคณิตศาสตร์) โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ อำเภอเมือง จังหวัดนครราขสีมา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 31 มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว  (ครูอัตราจ้างวิชาคณิตศาสตร์)  จำนวน 1 อัตรา  ผู้ประสงค์จะสมัครสอบให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ณ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์  (อาคารคูณพิทักษ์) โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์  ในวันเวลาราชการ ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2559 - 3 ตุลาคม 2559  สอบคัดเลือกวันที่ 5 ตุลาคม 2559รายละเอียดเพิ่มเติม
  ส่ง 2 พ.ย. 2559 02:11 โดย นายประสาน ไปใหม
 • ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งครูอัตราจ้างคอมพิวเตอร์) โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งครูอัตราจ้างคอมพิวเตอร์ สังกัดกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี  ตามเอกสารที่แนบท้าย ให้ผู้ที่ได้รับคัดเลือกในอันดับที่ 1 มารายงานตัวในวันจันทร์ ที่ 1 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล  โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์....ประกาศผลการคัดเลือก
  ส่ง 2 พ.ย. 2559 02:11 โดย นายประสาน ไปใหม
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 7 รายการ ดูเพิ่มเติม »
วิดีโอ YouTube

STP Presentation 2016

DLIT สพม.31