• เอกสารสรุปการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
  ส่ง 19 มี.ค. 2560 23:31 โดย Kanyarat Sirimathep
 • ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2560
  ส่ง 12 ม.ค. 2560 18:11 โดย Kanyarat Sirimathep
 • ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : ข้าวคลุกกะปิ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2559 ครูปารณีย์ ชัยภักดี ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ โดยให้นักเรียนหัดทำข้าวกะปิ เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ในการประกอบอาหารอย่างง่ายๆ และได้ลงมือปฏิบัติการทำอาหาร ซึ่งนักเรียนสามารถนำไปประกอบอาหารในชีวิตประจำวันได้                         
  ส่ง 20 ธ.ค. 2559 00:45 โดย Kanyarat Sirimathep
 • กิจกรรมลดเวลา เพิ่มเวลารู้ : สานกระจาดใส่ของด้วยพลาสติก ครูกัญภาภัค  ไพฑูรย์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ การสานกระจาดและตระกร้าใส่ของด้วยพลาสติก ซึ่งเป็นกิจกรรมต่อเนี่อง 6 ชั่วโมง (2 สัปดาห์) โดยให้นักเรียนสานกระจาดใส่ของ และตระกร้า จากพลาสติกเหลือใช้ จากเส้นพลาสติกที่ใช้มัดห่อหนังสือ หรือพลาสติกที่ใช้มัดห่อสมุด เพื่อให้นักเรียนรู้จักทำสิ่งของเหลือใช้ มาเพิ่มมูลค่าของสิ่งของเหลือใช้ นำไปประกอบอาชีพเสริมได้                  
  ส่ง 6 ธ.ค. 2559 18:19 โดย Kanyarat Sirimathep
 • กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : ที่คั่นหนังสือตุ๊กตาญี่ปุ่น วันที่ 6 ธันวาคม 2559 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ซึ่งในกิจกรรมวันนี้ ครูศิริลักษณ์  นนทภา ได้สอนการทำที่คั่นหนังสือตุ๊กตากระดาษ โดยทำเป็นตุ๊กตาใส่กิโมโนแบบญี่ปุ่น ซึ่งนักเรียนสามารถนำผลงานไปมอบให้เพื่อนเป็นของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ได้         
  ส่ง 6 ธ.ค. 2559 17:49 โดย Kanyarat Sirimathep
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 15 รายการ ดูเพิ่มเติม »

 • ศูนย์การงานฯ จัดอบรม PLC วันที่ 22-23 มิถุนายน 2560 ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community :PLC) ตามโครงการพัฒนาครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ สพม.31 ศุ่ความเป็นเลิศ ให้แก่ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 31 จำนวน 50 โรงเรียน โรงเรียนละ 2 คน ณ หอประชุมใหญ่ โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์     [ภาพเพิ่มเติม]
  ส่ง 25 มิ.ย. 2560 07:32 โดย Kanyarat Sirimathep
 • พระธรรมทูตอบรมธรรมะและศีลธรรมให้กับนักเรียน วันที่ 23 มิถุนายน 2560 พระธรรมทูต ได้มาเทศนาสอนธรรมะให้กับนักเรียน เพื่อเป็นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ในฐานะพุทธศาสนิกชนให้กับนักเรียนโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์     [ภาพเพิ่มเติม]
  ส่ง 25 มิ.ย. 2560 07:18 โดย Kanyarat Sirimathep
 • กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปี 2560 วันที่ 20 มิถุนายน 2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปี 2560 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติประวัติของสุนทรภู่ กวีเอกของโลก และเพื่อเผยแพร่ผลงานอันเป็นมรดกของชาติ ซึ่งเป็นวัฒนธรรมด้านภาษา และเพื่อกระตุ้นและปลุกจิตสำนึกนักเรียน ให้ตระหนักถึงความสำคัญและเห็นคุณค่าของภาษาไทย ตลอดจนร่วมมือร่วมใจกันรักษา ส่งเสริมและอนุรักษ์ภาษาไทย อันเป็นเอกลักษณ์และเป็นสมบัติอันล้ำค่าของชาติไทยให้คงอยู่คู่ชาติตลอดไป โดยในกิจกรรมมีการแสดงละคร การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง และการประกวดแข่งขัน การแต่งกายตัวละครในวรรณคดี   [ภาพเพิ่มเติม]
  ส่ง 25 มิ.ย. 2560 07:07 โดย Kanyarat Sirimathep
 • การประชุม สพม.31 พบเพื่อนครู วันที่ 17 มิถุนายน 2560 นายโกศล พงษ์พานิช ผู้อำนวยการโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ นำคณะครูโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ เข้าร่วมประชุม สพม.31 พบเพื่อนครู เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของ สพม.31 " PLC กับการพัฒนาวิชาชีพ สู่การยกระดับคุณภาพการศึกษายุค 4.0 " ณ ห้องประชุมศูนย์การค้า Terminal 21 korat โดยมีดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร รองเลขาธิการ กพฐ.เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม พร้อมบรรยายพิเศษในหัวข้อ การประเมินวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเกณฑ์ใหม่ ซึ่งการประชุมครั้งนี้โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ได้รับเกียรติให้เป็นฝ่ายปฏิคม จัดเตรียมอาหารว่างและเครื่องดื่ม     [ภาพเพิ่มเติม]
  ส่ง 25 มิ.ย. 2560 06:52 โดย Kanyarat Sirimathep
 • พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 15 มิถุนายน 2560 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ นำโดยนายโกศล พงษ์พานิช พร้อมคณะครูและนักเรียน จัดพิธีวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2560 ณ อาคารโดมอเนกประสงค์ โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ ซึ่งในพิธีไหว้ครูก็ได้มีกิจกรรม ไหว้ครูของแต่ละห้อง และการไหว้ครูของนักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน การมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี 10 อันดับแรกของแต่ละชั้น และมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ช่วยงานคณะสี และการเจิมหนังสือ ซึ่งกิจกรรมในวันไหว้ครูก็ได้รับความร่วมมือจากนักเรียนทุกระดับชั้นและคณะครูโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ เป็นอย่างดียิ่งในการร่วมกิจกรรมอันศ ...
  ส่ง 25 มิ.ย. 2560 06:43 โดย Kanyarat Sirimathep
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 232 รายการ ดูเพิ่มเติม »

 • ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้างดนตรี)      โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งครูอัตราจ้าง ดนตรี กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ตามเอกสารที่แนบท้าย  ให้ผู้ที่ได้รับคัดเลือกในอันดับ 1  มารายงานตัวในวันที่ 12 มิถุนายน 2560  เวลา 09.00 น. ณ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์
  ส่ง 6 มิ.ย. 2560 23:39 โดย Kanyarat Sirimathep
 • ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่โครงการเรียนร่วม 2 หลักสูตร (สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว) โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่โครงการเรียนร่วม 2 หลักสูตร  (สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว)  ตามเอกสารที่แนบท้าย  ให้ผู้ที่ได้รับคัดเลือกในอันดับที่ 1 มารายงานตัวในวันที่ 1 มิถุนายน 2560                   เวลา 09.00 น.    ณ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล  โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์
  ส่ง 30 พ.ค. 2560 19:11 โดย Kanyarat Sirimathep
 • ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง สอนดนตรี
  ส่ง 25 พ.ค. 2560 22:54 โดย Sawan STP
 • ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน โครงการเรียนร่วม 2 หลักสูตร สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว) โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(เจ้าหน้าที่โครงการเรียนร่วม 2 หลักสูตร สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว) อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,700 บาท จำนวน 1 อัตรา ผู้ประสงค์จะสมัครให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ณ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล (อาคารคูณพิทักษ์) โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ ตั้งแต่วันที่ 16-26 พฤษภาคม 2560 ในเวลาราชการ สอบคัดเลือกวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 รายละเอียดเพิ่มเติม..
  ส่ง 17 พ.ค. 2560 22:43 โดย Atiwat Throtronfon
 • รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง ตำแหน่งครูภาษาจีน) ด้วยในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 31 มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง ตำแหน่งครูภาษาจีน)  อัตราค่าจ้างเดือนละ  9,140  บาท  จำนวน 1 อัตรา รายละเอียด ดังไฟล์ที่แนบมานี้
  ส่ง 11 เม.ย. 2560 23:46 โดย Sawan STP
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 10 รายการ ดูเพิ่มเติม »
วิดีโอ YouTube

STP Presentation 2016

DLIT สพม.31