• โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ เป็นสถานที่ฝึกประสบการณ์ให้กับว่าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียน [ภาพเพิ่มเติม]
  ส่ง 24 ก.ค. 2558 08:30 โดย Sawan STP
 • การติดตามตรวจสอบคุณภาพและประเมินคุณภาพภายใน 21 กรกฎาคม 2558 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ รับคณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพและประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยศึกษา เขต 31[ภาพเพิ่มเติม]
  ส่ง 24 ก.ค. 2558 08:27 โดย Sawan STP
 • โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร ศึกษาดูงาน Google Apps โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 โดยการนำของท่านผู้อำนวยการ ภพธนา ปิ่นนาค ได้นำตัวแทนครูขอศึกษาดูงาน และขอทำ MOU กับโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ ในการดูแลเป็นพี่เลี้ยงในการใช้งาน Google Apps ของโรงเรียน
  ส่ง 24 ก.ค. 2558 08:22 โดย Sawan STP
 • ขอเชิญร่วมประกวดคำขวัญ "วันภาษาไทยแห่งชาติ     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย         ขอเชิญชวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ ทุกคน ส่งผลงานประกวดคำขวัญ เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ  ประจำปี ๒๕๕๘  สามารถส่งผลงานเข้าร่วมแข่งขัน ได้ตั้งแต่วันนี้ - ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘  ที่ห้อง ๑๒๘ (ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย) มีรายละเอียดดังนี้๑.  ประเภทและการแบ่งระดับการประกวด           ๑.๑    เป็นการประกวดประเภทเดี่ยว  ๑.๒    การประกวด  แบ่งออกเป็น  ๒  ระดับ  -  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น       จำนวน    ๓  รางวัล -  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย   จำนวน    ๓  รางวัล ๒.  เกณฑ์การตัดสิน           ๒.๑    มีเนื้อหารณรงค์ ส่งเสริม อนุรักษ์การใช้ภาษาไทยที่ถูกต้อง                     หรือเห็นคุณค่าของภาษาไทย                                                  ๓๐          คะแนน           ๒.๒ ...
  ส่ง 10 ก.ค. 2558 00:29 โดย กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย
 • ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง ตำแหน่งครูแนะแนว) คุณสมบัติผู้สมัครวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไปวิชาเอกจิตวิทยาแนะแนวมีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ไม่เป็นผู้มีทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัิตหน้าที่ได้ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบหลักฐานการสมัคร1. ใบสมัครตามแบบที่โรงเรียนกำหนด2. สำเนาแสดงวุฒิการศึกษาที่ระบุวิชาเอก                จำนวน 1 ฉบับ3. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกไม่สวมแว่นตา            จำนวน 1 รูป    (รูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)              4. สำเนาทะเบียนบ้าน                                      จำนวน 1 ฉบับ5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน                           จำนวน 1 ฉบับ6. เอกสารอื่นๆประกอบ เช่น แฟ้มสะสมงาน หรือหนังสือรับรองการผ่านงาน ...
  ส่ง 7 ก.ค. 2558 01:30 โดย Denduen Prawitwong
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 49 รายการ ดูเพิ่มเติม »


วิดีโอ YouTube