• กิจกรรมโครงงานสืบสานวัฒนธรรม      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ได้จัดกิจกรรม "โครงงานสืบสานวัฒนธรรม"  ตามโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ ในวันอังคารที่ ๓๐ มิถุนายน  ๒๕๕๘ เพื่อให้นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะทางภาษาไทยตามความสนใจและเต็มศักยภาพ รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  รู้จักแสวงหาความรู้จากแหล่งต่าง ๆ และนำผลจากการศึกษาค้นคว้าไปพัฒนาทักษะการเรียนและการดำเนินชีวิตอย่างสร้างสรรค์      โดยกิจกรรมดังกล่าว ตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ในแต่ละห้องเรียนได้นำเสนอโครงงานที่ผ่านการคัดเลือกในระดับห้องเรียน ซึ่งแนวคิดของโครงงานในครั้งนี้ เกิดจากการศึกษาในรายวิชาภาษาไทย (ท๓๑๑๐๑) จากวรรณกรรมเรื่อง ทุกข์ของชาวนาในบทกวี ซึ่งมีเนื้อหาสะท้อนให้ผู้อ่านได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของอาชีพเกษตรกร  รวมถึงอาหารหลักที่อยู่ค ...
  ส่ง 30 มิ.ย. 2558 03:48 โดย กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย
 • สัปดาห์สุนทรภู่       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ได้จัดกิจกรรมกรรมสัปดาห์สุนทรภู่  ในระหว่างวันที่  ๒๔ – ๒๖  มิถุนายน  ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา โดยวันพุธที่ ๒๔  มิถุนายน  ๒๕๕๘  มีกิจกรรมชมละครมหัศจรรย์วรรณคดี เรื่อง สามัคคีเภทคำฉันท์  จากคณะละคร ศรนักเล่าเรื่อง โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ และ ๖ เข้าร่วมชมละคร ณ หอประชุมอเนกประสงค์ โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์  และในวันที่ ๒๖ มิถถุนายน ๒๕๕๘  ได้จัดกิจกรรมในพิธีหน้าเสาธง เพื่อร่วมระลึกถึงและสดุดีท่านสุนทรภู่  โดยท่านผู้อำนวยการโกศล  พงษ์พานิช  ให้เกียรติมอบของรางวัลแก่นักเรียนที่ร่วมกิจกรรมตอบคำถาม
  ส่ง 26 มิ.ย. 2558 08:55 โดย กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย
 • การเข้าร่วมแข่งขันโครงการรักษ์ภาษาไทย     วันที่ 16 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาไทยตามโครงการรักษ์ภาษาไทยเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2558 ณ โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา  จังหวัดนครราชสีมา
  ส่ง 18 มิ.ย. 2558 09:54 โดย กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย
 • กิจกรรมไหว้ครู วันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2558 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ได้จัดพิธีไหว้ครูขึ้นเพื่อเป็นการให้นักเรียนได้แสดงความเคารพและระลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ที่ได้อบรมสั่งสอนนักเรียนมา ในงานนี้ ผอ.โกศล พงษ์พานิช ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีไหว้ครูร่วมกับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ เมื่อเสร็จพิธีได้มีการมอบเกีรติบัตรเชิดชูเกียรตินักเรียนที่มีผลการเรียนดีทั้ง 6 คณะ 
  ส่ง 8 มิ.ย. 2558 19:10 โดย Denduen Prawitwong
 • กิจกรรมวันวิสาขบูชา ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 คณะครูโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ได้นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้าร่วมกิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา ณ วัดโบสถ์ บริเณค่ายสุรธรรมพิทักษ์ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีได้ร่วมสืบสานวัฒนธรรม และพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
  ส่ง 1 มิ.ย. 2558 20:14 โดย Denduen Prawitwong
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 44 รายการ ดูเพิ่มเติม »


วิดีโอ YouTube