• YouTube for Education โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ ร่วมกับ สพม.31 และ Google ประเทศไทย จัดกิจกรรมอบรมการใช้ YouTube ในการจัดการเรียนการสอน ระหว่างวันที่ 27-28 เมษายน 2558 เพื่อให้สอดคล้องกับ Flipped Classroom โดยได้รับเชิญจากวิทยากร Google คือ คุณเก๋ จารุณี สินชัยโรจน์กุล  ผู้เข้ารับการอบรมจากครูสังกัดโรงเรียนในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 ที่สมัครเข้าร่วมโครงการ 40 คน
  ส่ง 28 เม.ย. 2558 15:38 โดย Sawan STP
 • ประกาศผลการสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ กลุ่มงานอำนวยการและงบประมาณ     ตามประกาศของโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ เรื่อง รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ  สำนักงานกลุ่มงานอำนวยการและงบประมาณ อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,700 บาท  จำนวน 1 อัตรา  นั้น    โรงเรียนฯ ได้ดำเนินการรับสมัคร และสอบคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว  ปรากฏผลดังนี้        ผู้ที่สอบได้คือ  นางอนุธิดา  ภู่ภัทรางค์    ให้ผู้สอบได้มารายงานตัวพร้อมปฏิบัติงาน ณ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล อาคารคูณพิทักษ์ โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์  ในวันที่ 28 เมษายน 2558 เวลา  09.00 น. หากพ้นกำหนดดังกล่าว ถือว่าท่านสละสิทธิ์
  ส่ง 26 เม.ย. 2558 21:03 โดย Kae Person
 • รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานกลุ่มงานอำนวยการและงบประมาณ คุณสมบัติผู้สมัคร1.มีความรู้ด้านการใช้คอมพิวเตอร์  โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี2.มีความสามารถติดต่อประสานงานอย่างคล่องแคล่ว และมีมนุษย์สัมพันธ์ดีหลักฐานการสมัคร1.ใบสมัครตามแบบที่โรงเรียนกำหนด2.รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก     จำนวน 1 รูป3.สำเนาทะเบียนบ้าน                จำนวน 1 ฉบับ4.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน     จำนวน 1 ฉบับ5.สำเนาวุฒิการศึกษา               จำนวน 1 ฉบับกำหนดการวัน เวลา  และสถานที่สมัคร-รับสมัครระหว่างวันที่ 16-22 เม.ย. 2558 (ในวันและเวลาราชการ)  ณ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล-ทดสอบความรู้ความสามารถ วันที่  23  เม.ย. 2558  เวลา 09.00 น.-ประกาศผลการทดสอบความรู้ความสามารถ  วันที่  27 ...
  ส่ง 16 เม.ย. 2558 02:24 โดย Kae Person
 • ประกาศรับสมัคร ครูอัตราจ้างวิชาคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา ด้วยในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้างวิชาคอมพิวเตอร์) จำนวน 1 อัตรา  อัตราค่าจ้าง 9,140 บาท  ดังไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้   
  ส่ง 6 เม.ย. 2558 21:12 โดย Kae Person
 • ประกาศผลสอบคัดเลือก ม.4 ปี 2558 ประกาศโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ เรื่อง  ผลการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา  2558
  ส่ง 13 พ.ค. 2558 07:30 โดย Sawan STP
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 37 รายการ ดูเพิ่มเติม »

วิดีโอ YouTube