https://docs.google.com/a/suratham.ac.th/forms/d/1yR1z93Xj7CRUgYHTs4JOFR7V2Y_52Y7NRlKwvl3acD8/viewform

https://docs.google.com/a/suratham.ac.th/forms/d/1vSKbSW0OhywJB5RSzctQgPDA2njbqCBxIPXvsVBkz2I/viewform

https://docs.google.com/a/suratham.ac.th/forms/d/1QJ3pgknA6BUVQaiudhoOBjwMclv1547nnkot8v2w7bI/viewform

 • ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : บูรณาการแบบหลากหลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ จัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ โดยครูผู้จัดกิจกรรมได้บูรณาการกับกิจกรรมที่หลายหลาย
  ส่ง 25 มิ.ย. 2559 06:43 โดย Kanyarat Sirimathep
 • กิจกรรมลดเวลาเรียน : งานเบ็ดเตล็ด (การจัดช่อดอกดาวเรืองและช่อดอกบัว) กิจกรรมลดเวลาเรียน : งานเบ็ดเตล็ด (การจัดช่อดอกดาวเรืองและช่อดอกบัว) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  โดยครูผู้จัดกิจกรรมนำช่อดอกดาวเรืองช่อดอกบัวที่ขายที่ตลาดแม่กิมเฮงมาให้นักเรียนดูและบอกว่าทุกวันโกนครูจะไปซื้อเพื่อไหว้ศาลพระภูมิเจ้าที่และบูชาพระแต่ละครั้งใช้เงินเกือบร้อยบาท ซึ่งการจัดดอกบัวและพับดอกบัวเป็นการมัดช่อดอกไม้ไม่ยุ่งยากและลงทุนไม่มาก  ถ้านักเรียนทำได้และทำการจำหน่ายให้กับครูในโรงเรียนและผู้สนใจ นักเรียนก็จะมีรายได้ระหว่างเรียน จึงให้นักเรียนฝึกมัดช่อดอกดาวเรืองและช่อดอกบัวซึ่งฝึกมา 2 สัปดาห์แล้ว และสามารถทำได้สวยงาม ขั้นต่อไปนักเรียนที่เรียนต้องไปหาลูกค้าโดยไปประสานกับครูในโรงเรียนหรือผู้สนใจท ...
  ส่ง 24 มิ.ย. 2559 00:00 โดย Kanyarat Sirimathep
 • กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : Happy days in the sun วันที่ 21 มิถุนายน 2559 กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ จัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ โดยกิจกรรมนี้ ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนภาษาต่างประเทศได้บูรณาการกับกิจกรรมที่หลายหลาย เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เช่น การเล่นเกมบิงโก การฝึกออกเสียงทบทวนคำศัพท์ 
  ส่ง 23 มิ.ย. 2559 23:29 โดย Kanyarat Sirimathep
 • กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : บูรณาการแบบหลากหลาย กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ จัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ โดยครูผู้สอนได้บูรณาการกับกิจกรรมที่หลายหลาย เช่น การแข่งขัน crossword, ทักษะการสื่อสาร, และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้กับการจัดการเรียนรู้
  ส่ง 14 มิ.ย. 2559 04:04 โดย Kanyarat Sirimathep
 • กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : พวงมโหตร ภูมิปัญญาไทย      กิจกรรมการทำพวงมะโหตนี้ดำเนินการโดย ครูกัญภาภัค ไพฑูรย์  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้นำกิจกรรมการทำพวงมโหตร เพื่อให้นักเรียนรู้จักขั้นตอนการทำ และช่วยกันอนุรักษ์ทรัพย์สินทางวัฒนธรรมและ ภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษสร้างสรรค์ไว้ให้ลูกหลานต่อไป และนักเรียนสามารถและต่อยอดการเรียนรู้นำไปประกอบเป็นอาชีพเสริม สร้างรายได้แก่ครอบครัวได้       พวงมโหตรเป็นเครื่องแขวนโบราณที่ทำจากกระดาษสีต่าง ๆ นำมาพับและตัดเป็นรูปต่าง ๆ เป็นภูมิปัญญา  พวงมโหตรเป็นเครื่องแขวนประเภทหนึ่ง ซึ่งใช้แขวนในงานมงคลเท่านั้น เช่นงานแต่ง งานบวช งานทำบุญขึ้นบ้านใหม่ งานวันสงกรานต์ งานโกนจุกและงานบุญทั่วไป ซึ่งจะนำมาแขวนสถานที่เด่นที่สุดในบ้าน เช่น ใจกลางบ้าน                                              
  ส่ง 14 มิ.ย. 2559 03:18 โดย Kanyarat Sirimathep
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 6 รายการ ดูเพิ่มเติม »

 • กิจกรรมวันสุนทรภู่ วันที่ 23 มิถุนายน 2559 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปี 2559 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติประวัติสุนทรภู่ กวีเอกของโลก เพื่อเผยแพร่ผลงานอันเป็นมรดกของชาติ ซึ่งเป็นวัฒนธรรมด้านภาษา และเพื่อกระตุ้นและปลุกจิตสำนึกนักเรียน ให้ตระหนักถึงความสำคัญและเห็นคุณค่าของภาษาไทย ตลอดจนร่วมมือร่วมใจกันรักษา ส่งเสริมและอนุรักษ์ภาษาไทย อันเป็นเอกลักษณ์และเป็นสมบัติอันล้ำค่าของชาติไทยให้คงอยู่คู่ชาติตลอดไป โดยในกิจกรรมมีการแสดงละคร การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง และการประกวดแข่งขัน การแต่งกายตัวละครในวรรณคดี[ภาพเพิ่มเติม]
  ส่ง 24 มิ.ย. 2559 08:44 โดย Kanyarat Sirimathep
 • ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระศิลปะ จังหวัดชัยภูมิ ศึกษาดูงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วันที่ 21 มิถุนายน 2559 ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระศิลปะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 จังหวัดชัยภูมิ ศึกษาดูงานผลงานของครู-นักเรียน และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ ณ หอประชุม  โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์[ภาพเพิ่มเติม]
  ส่ง 23 มิ.ย. 2559 23:08 โดย Kanyarat Sirimathep
 • กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียนโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ วันที่ 17 มิถุนายน 2559 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ได้จัดกิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียนโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ และคณะกรรมการนักเรียน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อฝึกให้นักเรียนเข้าใจ รู้หลักการและขั้นตอนของการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักคิดเป็น ทำเป็นและแก้ปัญหาเป็น รู้จักสิทธิอันชอบธรรม ให้นักเรียนได้เรียนรู้การเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี เคารพในสิทธิของตนและผู้อื่น ฝึกให้นักเรียนได้ทำงานเป็นกลุ่ม กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก และส่งเสริมความสามัคคีในหมู่คณะ[ภาพเพิ่มเติม]
  ส่ง 17 มิ.ย. 2559 00:07 โดย Kanyarat Sirimathep
 • กิจกรรมไหว้ครูโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ ปีการศึกษา 2559 วันที่ 16 มิถุนายน 2559 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ นำโดยนายโกศล พงษ์พานิช พร้อมคณะครูและนักเรียน จัดพิธีวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2559 ณ อาคารโดมอเนกประสงค์ โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ ซึ่งในพิธีไหว้ครูก็ได้มีกิจกรรม ไหว้ครูของแต่ละห้อง และการไหว้ครูของนักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน การมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี 10 อันดับแรกของแต่ละชั้น และมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ช่วยงานคณะสี และการเจิมหนังสือ ซึ่งกิจกรรมในวันไหว้ครูก็ได้รับความร่วมมือจากนักเรียนทุกระดับชั้นและคณะครูโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ เป็นอย่างดียิ่งในการร่วมกิจกรรมอันศ ...
  ส่ง 16 มิ.ย. 2559 23:54 โดย Kanyarat Sirimathep
 • กิจกรรมให้ความรู้นักเรียนเพื่อป้องกันการถูกล่อลวง วันที่ 14 มิถุนายน 2559 สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านนารีสวัสดิ์) ได้ให้ความรู้กับนักเรียนระดับชั้น ม.3 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลการถูกล่อลวงเข้าสู่กระบวนการค้ามนุษย์ เพื่อให้ความรู้ในด้านต่างๆที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องและเพื่อกระตุ้นเด็ก เยาวชน ให้รู้เท่าทันไม่ตกเป็นเหยื่อของกลุ่มบุคคลทีไม่หวังดี[ภาพเพิ่มเติม]
  ส่ง 15 มิ.ย. 2559 22:50 โดย Kanyarat Sirimathep
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 159 รายการ ดูเพิ่มเติม »


วิดีโอ YouTube

วิดีโอ YouTube