• กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : Smart coz good food วันที่ 5 กรกฎาคม 2559 กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ จัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ โดยกิจกรรมนี้ ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนภาษาต่างประเทศได้บูรณาการกับกิจกรรมเรียนรู้เกี่ยวกับโภชนาการและลงมือปฏิบัติ มีการเรียนรู้คำศัพท์  การบรรยายขั้นตอนการประกอบอาหาร วาดภาพระบายสีรูปภาพอาหารตามจินตนาการของผู้เรียน ในรูปแบบภาษาอังกฤษ และภาษาจีน
  ส่ง 7 ก.ค. 2559 00:12 โดย Kanyarat Sirimathep
 • ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : บูรณาการแบบหลากหลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ จัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ โดยครูผู้จัดกิจกรรมได้บูรณาการกับกิจกรรมที่หลายหลาย
  ส่ง 25 มิ.ย. 2559 06:43 โดย Kanyarat Sirimathep
 • กิจกรรมลดเวลาเรียน : งานเบ็ดเตล็ด (การจัดช่อดอกดาวเรืองและช่อดอกบัว) กิจกรรมลดเวลาเรียน : งานเบ็ดเตล็ด (การจัดช่อดอกดาวเรืองและช่อดอกบัว) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  โดยครูผู้จัดกิจกรรมนำช่อดอกดาวเรืองช่อดอกบัวที่ขายที่ตลาดแม่กิมเฮงมาให้นักเรียนดูและบอกว่าทุกวันโกนครูจะไปซื้อเพื่อไหว้ศาลพระภูมิเจ้าที่และบูชาพระแต่ละครั้งใช้เงินเกือบร้อยบาท ซึ่งการจัดดอกบัวและพับดอกบัวเป็นการมัดช่อดอกไม้ไม่ยุ่งยากและลงทุนไม่มาก  ถ้านักเรียนทำได้และทำการจำหน่ายให้กับครูในโรงเรียนและผู้สนใจ นักเรียนก็จะมีรายได้ระหว่างเรียน จึงให้นักเรียนฝึกมัดช่อดอกดาวเรืองและช่อดอกบัวซึ่งฝึกมา 2 สัปดาห์แล้ว และสามารถทำได้สวยงาม ขั้นต่อไปนักเรียนที่เรียนต้องไปหาลูกค้าโดยไปประสานกับครูในโรงเรียนหรือผู้สนใจท ...
  ส่ง 24 มิ.ย. 2559 00:00 โดย Kanyarat Sirimathep
 • กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : Happy days in the sun วันที่ 21 มิถุนายน 2559 กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ จัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ โดยกิจกรรมนี้ ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนภาษาต่างประเทศได้บูรณาการกับกิจกรรมที่หลายหลาย เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เช่น การเล่นเกมบิงโก การฝึกออกเสียงทบทวนคำศัพท์ 
  ส่ง 23 มิ.ย. 2559 23:29 โดย Kanyarat Sirimathep
 • กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : บูรณาการแบบหลากหลาย กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ จัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ โดยครูผู้สอนได้บูรณาการกับกิจกรรมที่หลายหลาย เช่น การแข่งขัน crossword, ทักษะการสื่อสาร, และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้กับการจัดการเรียนรู้
  ส่ง 14 มิ.ย. 2559 04:04 โดย Kanyarat Sirimathep
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 7 รายการ ดูเพิ่มเติม »

 • การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 วันที่ 24-25 กันยายน 2559 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ในฐานะศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เป็นสนามแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 ระดับเขตพื้นที่ ในรายการการแข่งขันการงานอาชีพ 8 รายการ คอมพิวเตอร์ 14 รายการและหุ่นยนต์ 8 รายการ[ภาพเพิ่มเติม]
  ส่ง 29 ก.ย. 2559 08:26 โดย Kanyarat Sirimathep
 • โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์รับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง วันที่ 26 กันยายน 2559 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์รับการประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบด้านการศึกษา โดยการจัดทำแผนการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นำไปใช้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ รวมทั้งร่วมมือกับแหล่งเรียนรู้ในชุมชน ซึ่งผลการประเมิน คือ ผ่านระดับ 5     [ภาพเพิ่มเติม]
  ส่ง 27 ก.ย. 2559 11:05 โดย Kanyarat Sirimathep
 • งานวันแห่งเกียรติยศ ด้วยรักจากใจ สายใยผูกพัน วันที่ 22 กันยายน 2559 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ ได้จัดกิจกรรม "วันแห่งเกียรติยศ ด้วยรักจากใจ สายใยผูกพัน" แก่รองผู้อำนวยการ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งลูกจ้างประจำ ที่เกษียณอายุราชการ ในปีนี้ รวม 13 คน ทั้งนี้ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและระลึกถึงคุณงามความดีที่ทุกท่าน ได้เสียสละ อุทิศแรงกายแรงใจในการทำงานมาจนครบอายุเกษียณราชการ ณ หอประชุม โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ บรรยากาศในการจัดงานครั้งนี้เป็นไปด้วยความอบอุ่นฉันท์พี่น้อง[ภาพเพิ่มเติม]
  ส่ง 27 ก.ย. 2559 10:30 โดย Kanyarat Sirimathep
 • CSE(Cultural Trip and Science-English Camp)2016 วันที่ 18-20 กันยายน 2559 โครงการ EP/MEP นำนักเรียนในโครงการ ม.1-6 ไปร่วมกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ด้านวัฒนธรรม และ เพิ่มพูนความรู้ผ่านกิจกรรมบูรณาการวิชาภาษาอังกฤษและวิทยาศาสตร์ [ภาพเพิ่มเติม]
  ส่ง 26 ก.ย. 2559 02:53 โดย Kanyarat Sirimathep
 • เวทีนำเสนอ IS2 ระดับชั้น ม.5 วันที่ 6 กันยายน 2559 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ จัดเวทีนำเสนอผลงานนักเรียน ที่เกิดจากการเรียนการสอนรายวิชาการศึกษา ค้นคว้า ด้วยตัวเอง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนนำเสนอผลงานของตนเอง ในรูปแบบการนำเสนอด้วยวาจาประกอบสื่อ powerpoint และ การนำเสนอด้วยวาจาประกอบโปสเตอร์[ภาพเพิ่มเติม]
  ส่ง 12 ก.ย. 2559 01:23 โดย Kanyarat Sirimathep
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 188 รายการ ดูเพิ่มเติม »


 • ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้างวิชาสังคมศึกษา) โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ อำเภอเมือง จังหวัดนครราขสีมา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 31 มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว  (ครูอัตราจ้างวิชาสังคมศึกษา)  จำนวน 1 อัตรา  ผู้ประสงค์จะสมัครสอบให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ณ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์  (อาคารคูณพิทักษ์) ในวันเวลาราชการ ตั้งแต่วันที่ 3 - 5 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00 - 16.00 น. สอบคัดเลือกวันที่ 6 ตุลาคม 2559รายละเอียดเพิ่มเติม
  ส่ง 28 ก.ย. 2559 02:32 โดย Kanyarat Sirimathep
 • ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้างวิชาคณิตศาสตร์) โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ อำเภอเมือง จังหวัดนครราขสีมา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 31 มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว  (ครูอัตราจ้างวิชาคณิตศาสตร์)  จำนวน 1 อัตรา  ผู้ประสงค์จะสมัครสอบให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ณ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์  (อาคารคูณพิทักษ์) โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์  ในวันเวลาราชการ ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2559 - 3 ตุลาคม 2559  สอบคัดเลือกวันที่ 5 ตุลาคม 2559รายละเอียดเพิ่มเติม
  ส่ง 28 ก.ย. 2559 02:34 โดย Kanyarat Sirimathep
 • ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งครูอัตราจ้างคอมพิวเตอร์) โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งครูอัตราจ้างคอมพิวเตอร์ สังกัดกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี  ตามเอกสารที่แนบท้าย ให้ผู้ที่ได้รับคัดเลือกในอันดับที่ 1 มารายงานตัวในวันจันทร์ ที่ 1 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล  โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์....ประกาศผลการคัดเลือก
  ส่ง 28 ก.ค. 2559 06:27 โดย Kanyarat Sirimathep
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างคอมพิวเตอร์ ตามที่ โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ อำเภอเมือง จังหวัดนครราขสีมา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 31 รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้างวิชาคอมพิวเตอร์)  จำนวน 1 อัตรา เมื่อวันที่ 4 - 22 กรกฎาคม 2559 และกำหนดสอบคัดเลือก วันอังคาร ที่ 26 กรกฎาคม 2559โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตามรายชื่อแนบท้ายประกาศฉบับนี้ และขอให้ผู้ที่มีรายชื่อ เข้าสอบในวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2559  โดย สอบปฏิบัติ เวลา 09.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 421 และสอบสัมภาษณ์ เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานวิชาการ ประกาศรายชื่อผู้มีส ...
  ส่ง 24 ก.ค. 2559 22:59 โดย Kanyarat Sirimathep
 • ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้างวิชาคอมพิวเตอร์) โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ อำเภอเมือง จังหวัดนครราขสีมา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 31 มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว  (ครูอัตราจ้างวิชาคอมพิวเตอร์)  จำนวน 1 อัตรา  ระหว่างวันที่ 4 - 22 ก.ค. 2559  กลุ่มงานบริหารงานบุคคล โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์  (อาคารคูณพิทักษ์) ในวันเวลาราชการ สอบคัดเลือกวันที่ 26 กรกฎาคม 2559รายละเอียดเพิ่มเติม
  ส่ง 1 ก.ค. 2559 08:00 โดย Kanyarat Sirimathep
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 5 รายการ ดูเพิ่มเติม »
วิดีโอ YouTube

STP Presentation 2016

DLIT สพม.31