• การประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา วันที่ 4-5 เมษายน 2559 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ โดยการนำของนายโกศล พงษ์พานิช ได้จัดกิจกรรม “การประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา” เพื่อวิเคราะห์สภาพแวดล้อม และกำหนดสถานภาพปัจจุบันของโรงเรียน โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกภาคส่วน และ กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ในการจัดทำแผนพัฒนา การจัดการศึกษาของสถานศึกษาฉบับใหม่ ทดแทนฉบับเดิมที่จะสิ้นสุด ในปีงบประมาณ 2559 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 70 คน ประกอบด้วย ฝ่ายบริหาร หัวหน้าคณะ หัวหน้างาน หัวหน้ากลุ่มสาระฯ หัวหน้าโครงการพิเศษ และผู้ช่วยแต่ละหน่วยงาน[ภาพเพิ่มเติม]
  ส่ง 6 เม.ย. 2559 07:13 โดย Kanyarat Sirimathep
 • พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ วันที่ 1 เมษายน 2559 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ เพื่อสนับสนุนและประสานความร่วมมือระหว่างคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ ในการปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ ศิลปศาสตร์ และด้านเทคโนโลยี ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายชาติตระการ ยอดสง่า รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 31 มาเป็นประธานในพิธี[ภาพเพิ่มเติม]
  ส่ง 1 เม.ย. 2559 02:05 โดย Kanyarat Sirimathep
 • พิธีมอบใบประกาศนียบัตร และปัจฉิมนิเทศ ม.3 , ม.6 ปีการศึกษา 2558 วันที่ 31 มีนาคม 2559 นายโกศล พงษ์พานิช ผู้อำนวยการโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์เป็นประธานในงานพิธีมอบใบประกาศนียบัตร และปัจฉิมนิเทศ นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2558 และมอบเกียรติบัตรให้นักเรียน ม.3 และม.6 ที่เรียนดีมีผลการเรียนสูงสุด 10 ลำดับแรก ของชั้นม.3 และ ม.6 และมอบเกียรติบัตรให้นักเรียนที่มีผลการสอบ GAT เชื่อมโยงได้ 150 คะแนนเด็ม  [ภาพเพิ่มเติม]
  ส่ง 1 เม.ย. 2559 01:42 โดย Kanyarat Sirimathep
 • ประกาศผลสอบเข้า ม.1 ม.4 ห้องเรียนปกติ ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 และ 4 ห้องเรียนปกติ  ประจำปีการศึกษา  2559
  ส่ง 31 มี.ค. 2559 00:36 โดย Sawan STP
 • รับมอบเกียรติบัตรหน่วยที่ให้การสนับสนุนการดำเนินการตามโครงการโรงเรียนอาสาตรวจหาสารเสพติด กลุ่มงานกิจการนักเรียนได้รับมอบหมายจากโรงเรียน ให้ร่วมกิจกรรมรับมอบเกียรติบัตรหน่วยที่ให้การสนับสนุนการดำเนินการตามโครงการโรงเรียนอาสาตรวจหาสารเสพติดจากในปัสสาวะ ตามนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา โดยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนครราชสีมา (ศอ.ปส.จ.นม.) ทั้งนี้ กลุ่มงานกิจการนักเรียนได้มอบหมายให้บุคลากรกลุ่มงานฯ ๒ คน คือ นายนัทธพันธ์  เปรื่องนนท์ และนายโทม  ธรรมวิเศษ เป็นตัวแทนโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ เข้าร่วมกิจกรรมในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ ชั้น ๓ อาคารศาลากลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยนายวิเชียร  จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ...
  ส่ง 31 มี.ค. 2559 05:35 โดย Sawan STP
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 140 รายการ ดูเพิ่มเติม »


วิดีโอ YouTube

วิดีโอ YouTube