กลุ่มสาระการเรียนรู้

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
นางพรทิพย์
ชาญจำลอง

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางอำไพ มั่งมี

รองหัวหน้า
กลุ่มสาระฯ

นางณัฐิกา
ครองบุญ

รองหัวหน้า
กลุ่มสาระฯ

นางวิมล บนกลาง
นางวรรณภา
มีสัตยานันท์
นางณัฐฐินันท์
สังสูงเนิน
นางพัชรัตน์
ตากิ่มนอก
นางดลหทัย
ทรัพย์ประเสริฐ
นางสุภาวดี ลารินทา
นางสาวกฤตยา
เพ็ชรพิมาย
นายสุนทร จงปัตนา
นางมัทนียา
กลิ่นประเสริฐ
นายภาณุพงษ์
จำปาทอง
นายสุวรรณ ผ่องสุข
นางสาวรัชดาวรรณ
ทอนเกาะ
นางสาวปานไพลิน
ชาญสูงเนิน

.

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
นางสาวสวนีย์
จำเริญวงศ์

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางสิริกร แมนเมธี

รองหัวหน้า
กลุ่มสาระฯ

นางสิริวรรณ
ระวะใจ

รองหัวหน้า
กลุ่มสาระฯ

นางประไพ เงินนอก
นายประวิทย์
พนมวัน ณ อยุธยา
นายอำนวย
บางขุนทด
นางยุพิน
ศรีไกรรัตน์
นางกรวินท์ตา
ทนงค์
นางสาวรมิดา
รุ่งกรพาณิชย์
นางสาวอุไรรัตน์
ธุระสุข
นายพงศธร
อินทเอื้อ
นางสาลินี
กองสมบัติ
นางสาวตติวลี
เสนาะพิณ
นางทิพากร
วัฒนาวงศ์ดอน
นางอุทุมพร วรนาม
นายกิตติกร
คมพิทยากุล
นางสาวสุภานันท์
กลอกกระโทก
นางสาวฐิติมา
วงษ์รัตน์

.

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวอัญชลี
จันทะฟอง

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางเปรมฤทัย สัจจา

รองหัวหน้า
กลุ่มสาระฯ

นางเฉิดฉาย ค้าขาย

รองหัวหน้า
กลุ่มสาระฯ

นางเด่นเดือน
ประวิตรวงศ์

รองหัวหน้า
กลุ่มสาระฯ

นายประสิทธิ์
บัวหอม
นายสมชาย ยิ่งดัง
นางยุภาพันธ์
เหมจันทึก
นางนารีรัตน์
ธิติบุณยกร
นางสุดา
ธาราพฤกษพงศ์
นางนิตยา
มิตรโพธิ์ทอง
นายธีระพล ร่มสุข
นางสาวสิริรัตน์
สุขฑีฆะ
นางรัตนาภรณ์
พรศรี
นางชินตา สุภาชาติ
นางสุวคนธ์ คำศรี
นางสาวปัณฑิตา
สินธุวงสานนท์
นายธนากร
บำรุงภักดี
นายมานะชัย
วีระเบญจพล
นายณรงค์ฤทธิ์
อยู่ออง
นายธัญธวัช
วรกิจวัฒนา
นางสาวอัจฉรา
คิดตะคุ
นางสาวนิภาวรรณ
ชัยพร
นางสาวแคทรียา
กิตติพลานนท์
นายชัชชัย
จัดงูเหลือม
นางสาวสุภาพร
บุตรสัย
นางสาวธิดารัตน์
มากอยู่
นางสาวรินทร์ลิตา
รัตนาธานีพัฒน์
นางน้ำเพชร
กระต่ายทอง
นางลภัสฎา
จีรฤทธิพล
น.ส.เกษสุมาภรณ์
ทองผากุลธิวงษ์
นางพัชราภรณ์
เข็มมะลัง
นางจิราภรณ์
ศิริสุรักษ์
นางสาวกัลยารัตน์
ศิริมาเทพ
นายประสาน ไปใหม่
นายอนุสรณ์
พัดไธสง
นางสาวปภัสสร
วัชโศก
นางสาวพลอยสิชา
ชัยโชติเปี่ยมเตชะ
นางสาวฐิติรัตน์
แฝงเชียงเหียน
นายสมิต นิเวศกุล
นายฤทธพล
แสงเมือง
นายพัชรพล
พิวขุนทด

.

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางอรพิน
เพ็ชรหมื่นไวย

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางสาวสนันดา
หิรัญรัตนวงศ์

รองหัวหน้า
กลุ่มสาระฯ

นางสาววรารัตน์
ยินมะเริง

รองหัวหน้า
กลุ่มสาระฯ

นางกนกพรรณ
อินทเอื้อ
นางปุณนัฏฐา มีพูล
นางณัฐพิชญ์
พีระธาไพศาล
นายมาโนชญ์
ตรัสวิมาน
นางสุภาวดี
คุณโคตร
นางเบญจมาศ
ไผครบุรี
นายจักรพันธ์
โปยขุนทด
นายอภิรมย์
พานิชศิริ
นายกานต์
เอื้อเฟื้อกลาง
นางสาวสุทธิดา
ทวนขุนทด
นางสาวสุวิดา จีนปรุ
นายอนันต์ ขวัญดี
นางสาวพรชนก
สองคำชุม
นางสาวนฤมล
พรประสพสุข
นายสุธีรกุล เตจะวัน
นางสาววรัญญา
แก้วประเสริฐ
นางดวงมณี
สดทะเล

.

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
นายศุภชัย นาวิเศษ

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางสาวปารณีย์
ชัยภักดี

รองหัวหน้า
กลุ่มสาระฯ

นายจรูญ
จอกโคกสูง

รองหัวหน้า
กลุ่มสาระฯ

นางวิมลวดี
ศาตะสมิต
นางฤติมา ลันขุนทด
นายสมศักดิ์ วิเศษ
นายพีรพงศ์
ดุจจานุทัศน์
นายศิริศักดิ์
มาตย์นอก
นางสาวปิยะธิดา
คุณพรม
นายยุรนันท์ หนูขาว

.

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
นางศิริลักษณ์
นนทภา

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นายธรรมรัตน์
พูนสถาพร

รองหัวหน้า
กลุ่มสาระฯ

นางปรางค์ทิพย์
วัชระคุปต์

รองหัวหน้า
กลุ่มสาระฯ

นางรวินท์นิภา
อารีสุจริตรักษ์
นางวัลภา
ธรรมวรางกูร
นายอดุลย์ มีชำนาญ
น.ส.กิตติยาภรณ์
ผูกขาว
นางสาวรสริน
พวงขุนทด
นายพิทยาถรณ์
ทุมศรีมา

.

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
นางสาวสุภิดา
เหลาลาภะ

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางเกษร
ทองพรมราช

รองหัวหน้า
กลุ่มสาระฯ

นางสาวเสาวลักษณ์
มะสุทธิ

รองหัวหน้า
กลุ่มสาระฯ

นางสาวพรประภา
สุชนชาติ
นางทิพยวรรณ์
สุขสิน
นางรัตนา
จาตุรวงศา
นางคนธรส
ตันสิทธิแพทย์
นางนิตยา คำยาง
น.ส.ทิพย์สราวัลย์
หวังปรุงกลาง
นายรังสรรค์
สุทธิศักดิ์ไพบูลย์
นางกรรณิกา
กุลุพงษ์

.

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
นางจิตติมา
ดวงมณี

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางสาวอมรศรี
ธรรมะ

รองหัวหน้า
กลุ่มสาระฯ

นางสิริวรรณ พรสี่

รองหัวหน้า
กลุ่มสาระฯ

นางกรรณิการ์
วงศ์ภูดร

รองหัวหน้า
กลุ่มสาระฯ

นางจุรีรัตน์
ม่วงไตรรัตน์
นางรดาณัฐ มาศิริ
นางนิตติยา
หวานสูงเนิน
นางนงค์นาถ
ตุดาลจิตติ
นางวนิดา สุริยา
นางพธูทิพย์
กรโคกกรวด
นางสาวกันทิมา
พุทธิพลโสธร
นางสาวจิราวรรณ
กลิ่นด่านกลาง
นางสาวชมนาด
โชตินภาลัย
นางสาวรุ้งลาวัลย์
ชัยโชติศิริ
นางสาวกมลชนก
จันทร์สา
นางสาวพัณณิตา
ชงโค
นางสาวธันย์ชนก
ทิพย์ประเสริฐ
นางสาวรัตนาภรณ์
ดีสวาสดิ์
นายกิตติพงษ์
บุตรดีพรม
นายพงศ์พลิน
คณะบุตร
นางสาวดุสิตา
กำเหนิดพันธุ์
นางสาวสุกัญญา
ผินกลาง
นางสาวธัญพิชชา
สิงห์เดช
Mr. Mark David
Swales
Mrs. Lea Ocheda
Rosatazo
Mrs. Marilou
V. Biscocho
Mr. Bo Lenny
Blach
MS. Li Ya
Miss Thelma
Lappay
Mrs. Joezen
Gusto
Miss Yan Lai
Miss Anita
Lappay
Mr. David
Apurado
Miss Pamella
Nimusiime
Mrs. Geraldine
Borja

.

งานแนะแนว
นายวิฑูรย์
สิริประเสริฐศิลป์

หัวหน้างานแนะแนว

นางรวิวรรณ
แฟรงค์

รองหัวหน้า
งานแนะแนว

นางมาลัย วิชยพงศ์

รองหัวหน้า
งานแนะแนว

นางสาวเพชรัตน์
เนยกลาง
นางสาวจิรภัทร
พรมโสฬส