กลุ่มงาน

กลุ่มงาน

กลุ่มงานบริหารวิชาการ
นายธเนศ จําปามูล

รองผู้อํานวยการ
กลุ่มงานบริหาร
วิชาการ,หัวหน้า
งานนิเทศภายใน,
หัวหน้างานนักศึกษา
วิชาทหาร

นางนารีรัตน์
ธิติบุณยกร

ผู้ช่วย
รองผู้อํานวยการ
กลุ่มงานบริหาร
วิชาการ,หัวหน้างาน
สํานักงานกลุ่มงาน
วิชาการ

นางกรวินท์ตา
ทนงค์

ผู้ช่วย
รองผู้อํานวยการ
กลุ่มงานบริหาร
วิชาการ,หัวหน้า
กิจกรรมลดเวลา
เรียนฯและนํา
พระบรมราโชวาทฯ

นางสาวกฤตยา
เพ็ชรพิมาย

หัวหน้า
งานหลักสูตร
สถานศึกษา

นายประวิทย์
พนมวัน ณ อยุธยา

หัวหน้างานทะเบียน

นางลภัสฎา
จีรฤทธิพล

หัวหน้างาน
สํานักงานทดสอบ,
หัวหน้างานวิจัย
ในชั้นเรียน,หัวหน้า
โครงการBC/CS

นางยุภาพันธ์
เหมจันทึก

หัวหน้างาน
วัดผล,หัวหน้างาน
ส่งเสริมพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียน

นายณรงค์ฤทธิ์
อยู่ออง

หัวหน้า
งานรับนักเรียน

นางพรทิพย์
ชาญจําลอง

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
ภาษาไทย

นางสาวอัญชลี
จันทะฟอง

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
วิทยาศาสตร์

นางสาวสวนีย์
จําเริญวงศ์

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
คณิตศาสตร์

นางจิตติมา
ดวงมณี

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
ภาษาต่างประเทศ,
หัวหน้า
โครงการEP/MEP

นางอรพิน
เพ็ชรหมื่นไวย

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
สังคมศึกษาฯ

นายศุภชัย นาวิเศษ

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
สุขศึกษาฯ,หัวหน้า
โครงการSP

นางศิริลักษณ์
นนทภา

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
ศิลปะ

นางสาวสุภิดา
เหลาลาภะ

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
การงานอาชีพ

นางกรรณิการ์
วงศ์ภูดร

หัวหน้ากลุ่มกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน

นายประสิทธิ์
บัวหอม

หัวหน้างานโรงเรียน
มาตรฐานสากล

นางสาวสิริรัตน์
สุขฑีฆะ

หัวหน้า
โครงการSME/IP

นายสมชาย ยิ่งดัง

หัวหน้า
โครงการPC/PEM

นางสาวปัณฑิตา
สินธุวงสานนท์

หัวหน้าโครงการ
EIS,หัวหน้า
งานตารางสอน

นายธีระพล ร่มสุข

หัวหน้า
โครงการPre-En

นางยุพิน
ศรีไกรรัตน์

หัวหน้าโครงการHT

นายวิฑูรย์
สิริประเสริฐศิลป์

หัวหน้างานแนะแนว

นายมาโนชญ์
ตรัสวิมาน

หัวหน้างานลูกเสือ-
เนตรนารี

นางรวินทร์นิภา
อารีสุจริตรักษ์

หัวหน้างานผู้บําเพ็ญ
ประโยชน์

นางนิตยา
มิตรโพธิ์ทอง

หัวหน้างานกิจกรรม
ชุมนุม

นางสุดา
ธาราพฤกษพงศ์

หัวหน้างานกิจกรรม
เพื่อสังคมฯ

นายอภิรมย์
พานิชศิริ

หัวหน้า
งานแผนงานฝ่าย

นายธนากร
บํารุงภักดี

หัวหน้างานประกัน
คุณภาพฯ

นางจิราภรณ์
ศิริสุรักษ์

หัวหน้างานเครือข่าย
สถานศึกษาฯ
(ICT),หัวหน้างาน
ศูนย์ICTสพม.นม

นายประสาน ไปใหม่

หัวหน้างาน
สารสนเทศโรงเรียน

นางเกษร
ทองพรมราช

หัวหน้างาน
สถานศึกษา
พอเพียง

นางเฉิดฉาย ค้าขาย

หัวหน้างาน
สวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน

นางพัชรัตน์
ตากิ่มนอก

หัวหน้างานห้องสมุด

นางสิริวรรณ พรสี่

หัวหน้า
งานสํานักงาน
กลุ่มโรงเรียน
สุรธรรม

นายสุนทร จงปัตนา

หัวหน้างานนักศึกษา
ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ

นางสาวสุภาพร
บุตรสัย

หัวหน้างาน
เทคโนโลยี
สารสนเทศกลุ่มงา
นบริหารวิชาการ

.

กลุ่มงานบริหารงบประมาณ
นางสาวประภาพร
ไชยทุม

รองผู้อํานวยการ
กลุ่มงานบริหาร
งบประมาณ

นางจิราภรณ์
ศิริสุรักษ์

ผู้ช่วย
รองผู้อํานวยการ
กลุ่มงานบริหาร
งบประมาณ,หัวหน้า
งานควบคุมภายใน,
หัวหน้างาน
แผนงานฝ่าย

นางสาวชมนาด
โชตินภาลัย

หัวหน้างาน
สํานักงานบริหาร
กลุ่มงานงบประมาณ

นางเด่นเดือน
ประวิตรวงศ์

หัวหน้า
งานสารบรรณ
โรงเรียน,หัวหน้างาน
สวัสดิการครู
และบุคลากร

นางสาวสนันดา
หิรัญรัตนวงศ์

หัวหน้างาน
เลขานุการ
ผู้อํานวยโรงเรียน

นางสาลินี กองสมบัติ

หัวหน้างาน
คณะกรรมการ
สถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

นายสมชาย ยิ่งดัง

หัวหน้างาน
บริหารพัสดุ
และสินทรัพย์

นางสาวกัลยารัตน์
ศิริมาเทพ

หัวหน้า
งานแผนงาน
โรงเรียน

นางรัตนา
จาตุรวงศา

หัวหน้า
เงินงบอุดหนุน
การศึกษา

นางสาวอมรศรี
ธรรมะ

หัวหน้าเงินรายได้
สถานศึกษา,
หัวหน้างานต้นทุน
ผลผลิต

นางสุภาวดี ลารินทา

หัวหน้าเงินโครงการ
ห้องเรียนพิเศษ

นางสิริวรรณ
ระวะใจ

หัวหน้างาน
เงินระดมทรัพยากร
เพื่อการส่งเสริม
สวัสดิภาพนักเรียน

นางนิตยา คํายาง

หัวหน้างานระดม
ทรัพยากรและการ
ลงทุนเพื่อการศึกษา

นางสาวเสาวลักษณ์
มะสุทธิ

หัวหน้างานบัญชี

นางอําไพ มั่งมี

หัวหน้างาน
การตรวจสอบ
การรับ-จ่าย
เงินประจําวัน

นางสาวอุไรรัตน์
ธุระสุข

หัวหน้างาน
คัดกรองปัจจัย
พื้นฐานนักเรียน
ยากจน

.

กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
นายเผด็จ
ปราณีตพลกรัง

รองผู้อํานวยการ
กลุ่มงานบริหาร
งานทั่วไป,หัวหน้า
งานช่างครุภัณฑ์และ
ลูกจ้างชั่วคราว

นางทิพยวรรณ์
สุขสิน

ผู้ช่วย
รองผู้อํานวยการ
กลุ่มงานบริหาร
งานทั่วไป,หัวหน้า
งานปฏิคม

นางวรรณภา
มีสัตยานันท์

ผู้ช่วย
รองผู้อํานวยการ
กลุ่มงานบริหาร
งานทั่วไป

นางสาวสุภิดา
เหลาลาภะ

หัวหน้างาน
สํานักงานกลุ่มงาน
บริหารงานทั่วไป

นายรังสรรค์
สุทธิศักดิ์ไพบูลย์

หัวหน้างาน
อาคารสถานที่
และสิ่งแวดล้อม

นางวนิดา สุริยา

หัวหน้างาน
โภชนาการ

นายอนุสรณ์
พัดไธสง

หัวหน้างานโสต
ทัศนูปกรณ์

นายจักรพันธ์
โปยขุนทด

หัวหน้างาน
ยานพาหนะ

นางณัฐฐินันท์
สังสูงเนิน

หัวหน้างานอนามัย
โรงเรียน

นางมัทนียา
กลิ่นประเสริฐ

หัวหน้างานประกัน
อุบัติเหตุนักเรียน

นางสาวพรประภา
สุชนชาติ

หัวหน้างานโยธวาทิต

นางสาวสุทธิดา
ทวนขุนทด

หัวหน้างาน
แผนงานฝ่าย

นางน้ําเพชร
กระต่ายทอง

หัวหน้างานโรงเรียน
กับชุมชน,หัวหน้า
งานชมรมศิษย์เก่า

นายอนันต์ ขวัญดี

หัวหน้างาน
ประชาสัมพันธ์,
หัวหน้างาน
จดหมายข่าว
รอบรั้ว ส.ธ.พ,
หัวหน้า
หนังสือวารสาร

นายมาโนชญ์
ตรัสวิมาน

หัวหน้างานพิธีกร

น.ส.กิตติยาภรณ์
ผูกขาว

หัวหน้า
หนังสืออนุสรณ์

นางสาวปานไพลิน
ชาญสูงเนิน

หัวหน้าหนังสือคู่มือ
นักเรียนและ
ผู้ปกครอง

นายชัชชัย
จัดงูเหลือม

หัวหน้างาน
ธนาคารโรงเรียน

นางรวิวรรณ
แฟรงค์

หัวหน้างาน
ทุนการศึกษา

นางพรทิพย์
ชาญจําลอง

หัวหน้ามูลนิธิ
สุรธรรมพิทักษ์

นางชินตา สุภาชาติ

หัวหน้างานติดตาม
ผลและประเมินผล

นางคนธรส
ตันสิทธิแพทย์

หัวหน้างานบริการ
ขนมเบเกอรี่

.

กลุ่มงานบริหารงานบุคคล
นายรัฐพล
จันทร์แก้ว

รองผู้อํานวยการ
กลุ่มงานบริหาร
งานบุคคล

นางวิมล บนกลาง

ผู้ช่วย
รองผู้อํานวยการ
กลุ่มงานบริหาร
งานบุคคล ฝ่ายครู
และบุคลากร,หัวหน้า
งานเครื่องราช
อิสริยาภรณ์,หัวหน้า
งานประเมินผล
การปฏิบัติงาน,
หัวหน้างานส่งเสริม
พัฒนาบุคลากร,
หัวหน้าวินัย และ
รักษาวินัย

นางน้ําเพชร
กระต่ายทอง

ผู้ช่วย
รองผู้อํานวยการ
กลุ่มงานบริหาร
งานบุคคล ฝ่าย
กิจการนักเรียน,
งานสํานักงานฝ่าย,
หัวหน้างานเครือข่าย
ผู้ปกครอง,หัวหน้า
งานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน,
หัวหน้างานแผนงาน
และประเมินผลฝ่าย

นางณัฐิกา
ครองบุญ

หัวหน้างาน
สํานักงาน,หัวหน้า
งานสรรหา บรรจุ
แต่งตั้ง บุคลากร,
หัวหน้างาน
ทะเบียนประวัติ

นางจุรีรัตน์
ม่วงไตรรัตน์

หัวหน้างานวางแผน
อัตรากําลัง,หัวหน้า
งาน ส.ธ.พ.
รวมน้ำใจ

นายจรูญ
จอกโคกสูง

หัวหน้างานรักษา
ความปลอดภัย และ
เวรยามรักษา
การณ์,หัวหน้างาน
จราจร ในโรงเรียน

นางปรางค์ทิพย์
วัชระคุปต์

หัวหน้างาน
ขวัญกําลังใจ,
หัวหน้าคณะ
ปิยมหาราช

นางรัตนาภรณ์
พรศรี

หัวหน้างานแผนงาน
และประเมินผลฝ่าย

นายธรรมรัตน์
พูนสถาพร

หัวหน้างานส่งเสริม
วินัย คุณธรรม
จริยธรรม และความ
ประพฤตินักเรียน

นายอนันต์ ขวัญดี

หัวหน้างานชมรม
To Be Number
One

นายธัญธวัช
วรกิจวัฒนา

หัวหน้างานป้องกัน
และแก้ไขปัญหา
สิ่งเสพติด,หัวหน้า
งานโครงการ
โรงเรียนสีขาว,
หัวหน้างานโครงการ
โรงเรียนสุจริต

นางปุณนัฏฐา มีพูล

หัวหน้างานโครงการ
โรงเรียนคุณธรรม
สพฐ.

นางมาลัย วิชยพงศ์

หัวหน้างาน
สารสนเทศ และ
ประเมินผลกลุ่มงาน
กิจการนักเรียน

นายสุวรรณ ผ่องสุข

หัวหน้างานส่งเสริม
ประชาธิปไตย และ
สภานักเรียน

นายภาณุพงษ์
จําปาทอง

หัวหน้าคณะ
รามคําแหงมหาราช

นายมานะชัย
วีระเบญจพล

หัวหน้าคณะ
นเรศวรมหาราช

นายอํานวย
บางขุนทด

หัวหน้าคณะ
พุทธยอดฟ้ามหาราช

นายสุนทร จงปัตนา

หัวหน้าคณะ
ตากสินมหาราช

นายธนากร
บํารุงภักดี

หัวหน้าคณะ
นารายณ์มหาราช