ฝ่ายบริหาร

ฝ่ายบริหาร

นายธเนศ จําปามูล

รองผู้อำนวยการ
กลุ่มงานบริหาร
วิชาการ
รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อํานวยการโรงเรียน

นายรัฐพล จันทร์แก้ว

รองผู้อำนวยการ
กลุ่มงานบริหาร
งานบุคคล

นายเผด็จ
ปราณีตพลกรัง

รองผู้อำนวยการ
กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป

นางสาวพระประภา
ไชยทุม

รองผู้อำนวยการ
กลุ่มงานบริหาร
งบประมาณ