วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์      

          ภายในปีพ.ศ. 2565  ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย

พันธกิจ        

1.  ปลูกฝังผู้เรียนให้มีคุณลักษณะพื้นฐานของความเป็นไทยและยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ

2.  พัฒนาการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาชาติและมาตรฐานสากล

3.  ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ

4.  สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาตามความถนัดและความสนใจ

5.  พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจในการดำรงชีวิต อย่างมีคุณภาพ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

6.  ส่งเสริมระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

เป้าประสงค์  

1.  ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข

2.  ผู้เรียนมีคุณลักษณะเป็นเลิศวิชาการ สื่อสารสองภาษา ล้ำหน้าทางความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ และร่วมรับผิดชอบต่อสังคมโลก   

3.  ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะในการปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่อง มีคุณธรรมจริยธรรมเป็นแบบอย่างทีดีและมีความก้าวหน้าทางวิชาชีพ

4.  สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและชุมชน

5.  ผู้เรียนมีคุณลักษณะพื้นฐานของพลเมืองไทย เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะ และดำรงตนอยู่ในสังคมโลกอย่างมีความสุข เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

บนพื้นฐานความเป็นไทย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

6.  สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการศึกษาที่มีคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล


อัตลักษณ์โรงเรียน

"เรียนดี  มีวินัย"


เอกลักษณ์โรงเรียน

"หลากหลายทางวิชาการ"


Comments