วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์      

          ภายในปี พ.ศ. 2563  ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

พันธกิจ        

1.  พัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลโลกมีมาตรฐานในระดับสากล

2.  ส่งเสริมผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ เต็มตามศักยภาพ

3.  ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์บนพื้นฐานความเป็นไทย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

4.  พัฒนาครูและบุคลากรสู่มาตรฐานสากล

5.  ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมในสถานศึกษาเพื่อการบริหารจัดการศึกษา และการจัดการเรียน

     การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

6.  บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ

         

เป้าประสงค์  

1.  ผู้เรียนมีคุณลักษณะเป็นเลิศวิชาการ สื่อสารสองภาษา ล้ำหน้าทางความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ และร่วมรับผิดชอบต่อสังคมโลก

2.  ผู้เรียนมีความเป็นเลิศเต็มตามศักยภาพ ตามความถนัดและสนใจ ด้วยวิธีที่หลากหลาย   

3.  ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ บนพื้นฐานความเป็นไทย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

4.  ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ

5.  โรงเรียนนำเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมมาใช้ในสถานศึกษาเพื่อการบริหารจัดการศึกษา    และการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

๖.  โรงเรียนมีการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ โดยการมีส่วนร่วมขององค์กรทุกภาคส่วน


อัตลักษณ์โรงเรียน

"เรียนดี  มีวินัย"


เอกลักษณ์โรงเรียน

"หลากหลายทางวิชาการ"


Comments