กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย


นางภัทราวรรณ พิทักษ์พรสุข
ศษ.บ.
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้


 
   นางพรทิพย์  ชาญจำลอง
ค.บ.
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
 นางวิมล  บนกลาง
ค.บ.
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
 นางกัญภาภัค  ไพฑูรย์
ค.บ. 
นางวรรณา  เพชรกิ่ง
ศศ.บ.
 

    

 
นางณัฐฐินันท์   สังสูงเนิน
กศ.ม.

นางอำไพ   มั่งมี
กศ.ม.
นางพัชรัตน์  ตากิ่มนอก
ค.บ.
นางดลหทัย ทรัพย์ประเสริฐ
ค.บ. 
 

    
 นางสุภาวดี  ลารินทา
ศษ.ม.
นางณัฐิกา  ครองบุญ
ค.บ.
นายสุนทร  จงปัตนา
ศศ.ม.
นายภาณุพงษ์  จำปาทอง
กศ.บ.
     
 
 นางมัทนียา  กลิ่นประเสริฐ
ศศ.บ. 
 นางสาวกฤตยา เพ็ชรพิมาย
ค.บ. 
นางสาวรัชดาวรรณ ทอนเกาะ
ศศ.บ.
นางสาวชนัตดา  การบรรจง
ครูอัตราจ้าง