กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย


นางภัทราวรรณ พิทักษ์พรสุข
ศษ.บ.
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้


 
   นางพรทิพย์  ชาญจำลอง
ค.บ.
หัวหน้าคณะรามคำแหงมหาราช
 นางวิมล  บนกลาง
ค.บ.
หัวหน้าผู้บำเพ็ญประโยชน์
 นางวรรณา  เพชรกิ่ง
ศศ.บ.
หัวหน้างานประกันอุบัติเหตุ
นางกัญภาภัค  ไพฑูรย์
ค.บ. 
 

    

 
นางพัชรัตน์  ตากิ่มนอก
ค.บ.
หัวหน้างานห้องสมุด
 นางสาวอัญมณี พิทึกทักษ์
กศ.บ.
นางสาวกฤตยา เพ็ชรพิมาย
ค.บ.
หัวหน้าประชาสัมพันธ์ 
นางณัฐฐินันท์   สังสูงเนิน
กศ.ม.
หัวหน้างานพยาบาล
 

    

 นางอำไพ   มั่งมี
กศ.ม.
นางสุภาวดี  ลารินทา
ศษ.ม.
นายภาณุพงษ์  จำปาทอง
กศ.บ.
หัวหน้างานประชาธิปไตย
ในโรงเรียน  
นางมัทนียา  กลิ่นประเสริฐ
ศศ.บ.
     
 
  นางณัฐิกา  ครองบุญ
ค.บ.

 นายสุนทร  จงปัตนา
ศศ.ม.
นางสาวรัชดาวรรณ ทอนเกาะ
ศศ.บ.
นางดลหทัย ทรัพย์ประเสริฐ
ค.บ. 
     
 
   
 นางสาวชนัตดา  การบรรจง
ครูอัตราจ้าง