กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย


นางพรทิพย์  ชาญจำลอง
ค.บ.
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้


 
   นางวิมล  บนกลาง
ค.บ.
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
 นางวรรณา  เพชรกิ่ง
ศศ.บ.
 นางณัฐฐินันท์   สังสูงเนิน
กศ.ม.
 
นางอำไพ   มั่งมี
กศ.ม.
 

    

 
 
นางพัชรัตน์  ตากิ่มนอก
ค.บ.
นางดลหทัย ทรัพย์ประเสริฐ
ค.บ. 
นางสุภาวดี  ลารินทา
ศษ.ม.
นางณัฐิกา  ครองบุญ
ค.บ.
 

    
 นายสุนทร  จงปัตนา
ศศ.ม.
นายภาณุพงษ์  จำปาทอง
กศ.บ.
นางมัทนียา  กลิ่นประเสริฐ
ศศ.บ. 
นางสาวกฤตยา เพ็ชรพิมาย
ค.บ. 
     
 
 นายสุวรรณ  ผ่องสุข
ศษ.ม.
นางสาวรัชดาวรรณ ทอนเกาะ
ศศ.บ.
นางสาวปานไพลิน  ชาญสูงเนิน
ค.บ. 
นางสาวชนัตดา  การบรรจง
ครูอัตราจ้าง