อบรมเชิงปฏิบัติการ "การตรวจวัดสิ่งแวดล้อมโดยหลักวิธีดำเนินการ GLOBE"

โพสต์18 มิ.ย. 2562 01:15โดยSME/IP Surathampitak School   [ อัปเดต 18 มิ.ย. 2562 01:29 ]
วันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นำนักเรียนชั้น ม.3/2 และ ม.3/3 เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การตรวจวัดสิ่งแวดล้อมโดยหลักวิธีดำเนินการ GLOBE และหลักวิธีการตรวจวัดเรื่องยุง สำหรับงานวิจัยระดับโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2562” ที่ได้รับการสนับสนุนโครงการโดยสถาบันส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) การจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีวิทยากรคณะอาจารย์ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และพี่เลี้ยงบรรยายให้ความรู้กับนักเรียน เพื่อให้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการสมบทบาทการเป็นนักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ และเป็นการเสริมสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียน โดยใช้องค์ความรู้ หลักวิธีการตรวจวัด เช่น หลักวิธีการตรวจวัดคุณภาพอากาศ การตรวจวัดคุณภาพน้ำ รวมไปถึงการตรวจวัดเรื่องยุง กิจกรรมจัดขึ้น ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์Comments