ศูนย์ ICT จัดอบรมให้กับครูในโรงเรียนสังกัด สพม.31

โพสต์24 มิ.ย. 2561 04:37โดยSawan STP
วันที่ 23 - 24 มิถุนายน 2561 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจัดกิจกรรมกรรมอบรมปฏิบัติการส่งเสริมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรด้านการใช้เทคโนโลยีในชั้นเรียนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาทักษะกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามกระบวนการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 กิจกรรม PLC (แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครู โดยแบ่งกลุ่มแยกห้องตามเนื้อหาที่สนใจ) ให้กับครูผู้สอนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 จำนวน 50 โรงเรียน เพื่อส่งเสริมให้ครูมีทักษะในการจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Comments