ศึกษาดูงาน เนติบัณฑิตยสภาฯ

โพสต์5 ก.ค. 2562 19:50โดยSME/IP Surathampitak School

วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 หม่อมราชวงศ์ประเดิมสวัสดิ์ สวัสดิวัตน์ ผู้อำนวยการกองบริการ และ ดร.กนก จุลมนต์ รองเลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ได้กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ ซึ่งได้จัดกิจกรรมศึกษาดูงานสำหรับนักเรียนในโครงการ Intensive Program (IP) เกี่ยวกับวิชากฎหมาย เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพผู้เรียน ตลอดจนพัฒนาการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพในการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา โดยฟังการบรรยายในสาขาวิชากฎหมาย และถาม-ตอบข้อซักถามเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียน ในการนี้ วิทยากรได้นำชมนิทรรศการความรู้ด้านกฎหมาย ห้องเรียนที่ใช้จัดการเรียนการสอนในบรรยากาศจริง ห้องสมุดเนติบัณฑิตยสภา และศูนย์หนังสือเนติบัณฑิตยสภา ซึ่งนักเรียนได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก

Comments