รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานกลุ่มงานอำนวยการและงบประมาณ

โพสต์16 เม.ย. 2558 02:17โดยPerson suratham   [ อัปเดต 16 เม.ย. 2558 02:24 ]คุณสมบัติผู้สมัคร
1.มีความรู้ด้านการใช้คอมพิวเตอร์  โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
2.มีความสามารถติดต่อประสานงานอย่างคล่องแคล่ว และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี

หลักฐานการสมัคร
1.ใบสมัครตามแบบที่โรงเรียนกำหนด
2.รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก     จำนวน 1 รูป
3.สำเนาทะเบียนบ้าน                จำนวน 1 ฉบับ
4.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน     จำนวน 1 ฉบับ
5.สำเนาวุฒิการศึกษา               จำนวน 1 ฉบับ

กำหนดการวัน เวลา  และสถานที่สมัคร
-รับสมัครระหว่างวันที่ 16-22 เม.ย. 2558 (ในวันและเวลาราชการ)  ณ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล
-ทดสอบความรู้ความสามารถ วันที่  23  เม.ย. 2558  เวลา 09.00 น.
-ประกาศผลการทดสอบความรู้ความสามารถ  วันที่  27  เม.ย. 2558

    ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดและขอรับใบสมัครได้ที่กลุุ่มงานบริหารงานบุคคล โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์  โทรศัพท์ 044-357990 ต่อ 114  และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
ą
Person suratham,
16 เม.ย. 2558 02:17
Comments