ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง ตำแหน่งครูแนะแนว)

โพสต์7 ก.ค. 2558 01:30โดยDenduan Prawitwong

คุณสมบัติผู้สมัคร
  1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป
  2. วิชาเอกจิตวิทยาแนะแนว
  3. มีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์
  4. ไม่เป็นผู้มีทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัิตหน้าที่ได้ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ

หลักฐานการสมัคร
1. ใบสมัครตามแบบที่โรงเรียนกำหนด
2. สำเนาแสดงวุฒิการศึกษาที่ระบุวิชาเอก                จำนวน 1 ฉบับ
3. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกไม่สวมแว่นตา            จำนวน 1 รูป
    (รูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)              
4. สำเนาทะเบียนบ้าน                                      จำนวน 1 ฉบับ
5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน                           จำนวน 1 ฉบับ
6. เอกสารอื่นๆประกอบ เช่น แฟ้มสะสมงาน หรือหนังสือรับรองการผ่านงาน(ถ้ามี)

กำหนดการวัน เวลา  และสถานที่สมัคร
-รับสมัคตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ.2558 (ในวันและเวลาราชการ)  
ณ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล(อาคารคูณพิทักษ์) โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์
-สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.00 น. ณ กลุ่มงานวิชาการ 

    ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดและขอรับใบสมัครได้ที่กลุุ่มงานบริหารงานบุคคล โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์  โทรศัพท์ 044-357990 ต่อ 114  
Comments