ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ สนง.อำนวยการและงบประมาณ

โพสต์25 ก.ย. 2558 01:21โดยDenduan Prawitwong
ประกาศโรงเรียนสุรรรมพิทักษ์
เรื่อง รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานกลุ่มงานอำนวยการและงบประมาณ

        ด้วยในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 31 มีความประสงค์จะรับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานกลุ่มอำนวยการและงบประมาณ อัตราค่าจ้าง 8,700 บาท จำนวน 1 อัตรา ดังนี้ 
            คุณสมบัติผู้สมัคร
   1. มีความรู้ด้านการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office ได้เป้นอย่างดี
   2. มีความสามารถติดต่อประสานงานอย่างคล่องแคล่ว และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี
   3. ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี เพศชายต้องผ่านเกณฑ์ทหารแล้ว
   4. วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับ ปวส. ทุกสาขา
            หลักฐานการสมัคร
   1. ใบสมัครตามแบบที่โรงเรียนกำหนด
   2. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา(ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
   3. สำเนาทะเบียนบ้าน    จำนวน  1  ฉบับ
   4. สำเนาบัตรประชาชน   จำนวน  1  ฉบับ
   5. สำเนาวุฒิการศึกษา    จำนวน  1  ฉบับ
   6. เอกสารประกอบอื่น ๆ เช่น แฟ้มสะสมงาน หรือหนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)
            กำหนดการวัน เวลา และสถานที่สมัคร
   1. รับสมัครระหว่างวันที่ 28-30 กันยายน 2558 (ในวันและเวลาราชการ) ณ กลุ่มงานบริหารบุคคล โรงเรียนสุระรรมพิทักษ์(อาคารคูณพิทักษ์)
   2. ทดสอบความรู้ความสามารถในวันที่ 1 ตุลาคม 2558 เวลา 09.00 น.
   3. ประกาศผลการทดสอบความรู้ความสามารถ วันที่ 2 ตุลาคม 2558
                    ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดและขอรับใบสมัครได้ที่กลุ่มงานบริหารงานบุคคลโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์             โทรศัพท์ 044-357990 ต่อ 114 หรือ http://www.suratham.ac.th
                                
                                                ประกาศ ณ วันที่ 25 กันยายน พ.ศ.2558
                
                                                                                                     นายโกศล  พงษ์พานิช
                                                                                                ผู้อำนวยการโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์
                                                                                    
Comments