มุทิตากษิณานุสรณ์แด่ครูผู้เกีษยณ ปี 2559

โพสต์3 ก.ย. 2559 06:45โดยKanyarat Sirimathep

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2559 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ ได้จัดกิจกรรม "มุทิตากษิณานุสรณ์" แก่รองผู้อำนวยการ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งลูกจ้างประจำ ที่เกษียณอายุราชการ ในปีนี้ รวม 13 คน ทั้งนี้ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและระลึกถึงคุณงามความดีที่ทุกท่าน ได้เสียสละ อุทิศแรงกายแรงใจในการทำงานมาจนครบอายุเกษียณราชการ ณ โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ โดยมี นายโกศล พงษ์พานิช เป็นประธาน บรรยากาศในการจัดงานครั้งนี้เป็นไปด้วยความอบอุ่น

 

Comments