เลือกตั้งประธานนักเรียนและคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2560

โพสต์8 มิ.ย. 2560 01:17โดยKanyarat Sirimathep
วันที่ 8 มิถุนายน 2560 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ได้จัดกิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียนโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ และคณะกรรมการนักเรียน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อฝึกให้นักเรียนเข้าใจ รู้หลักการและขั้นตอนของการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักคิดเป็น ทำเป็นและแก้ปัญหาเป็น รู้จักสิทธิอันชอบธรรม ให้นักเรียนได้เรียนรู้การเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี เคารพในสิทธิของตนและผู้อื่น ฝึกให้นักเรียนได้ทำงานเป็นกลุ่ม กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก และส่งเสริมความสามัคคีในหมู่คณะ

Comments