กิจกรรมวันสุนทรภู่

โพสต์24 มิ.ย. 2559 08:44โดยKanyarat Sirimathep
วันที่ 23 มิถุนายน 2559 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปี 2559 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติประวัติสุนทรภู่ กวีเอกของโลก เพื่อเผยแพร่ผลงานอันเป็นมรดกของชาติ ซึ่งเป็นวัฒนธรรมด้านภาษา และเพื่อกระตุ้นและปลุกจิตสำนึกนักเรียน ให้ตระหนักถึงความสำคัญและเห็นคุณค่าของภาษาไทย ตลอดจนร่วมมือร่วมใจกันรักษา ส่งเสริมและอนุรักษ์ภาษาไทย อันเป็นเอกลักษณ์และเป็นสมบัติอันล้ำค่าของชาติไทยให้คงอยู่คู่ชาติตลอดไป โดยในกิจกรรมมีการแสดงละคร การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง และการประกวดแข่งขัน การแต่งกายตัวละครในวรรณคดี


Comments