กิจกรรมทัศนศึกษาของโครงการเรียนร่วม 2 หลักสูตร (การโรงแรมและการท่องเที่ยว)

โพสต์5 ส.ค. 2559 07:43โดยKanyarat Sirimathep
โครงการเรียนร่วม  2  หลักสูตร  กลุ่มการเรียนแผนศิลป์-ภาษา/ปวช. สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว  โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์  ได้จัดทำโครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการคิดอย่างมีระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผลกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ประเพณีและวัฒนธรรมขึ้น  โดยจัดให้สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6 จำนวน  30 คน ครูผู้ควบคุม จำนวน คน   ในวันเสาร์ที่      23 กรกฎาคม 2559  ณ วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ (วัดเล่งเนยยี่ 2)  อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี  ,เกาะเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี และบริษัทอิชิตัน แลนด์ อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยาComments