กิจกรรม Open House และ Pre-suratham2017

โพสต์15 ก.พ. 2560 01:48โดยKanyarat Sirimathep
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ จัดกิจกรรม Open House และการทดสอบความรู้ทางวิชาการ Pre-suratham 2017 ภายในงานจะมีการจัดบูธนิทรรศการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระ บูธนิทรรศการของโครงการห้องเรียนพิเศษ บูธการจัดการเรียนการสอนด้วย Google apps และการทดสอบความรู้ก่อนเข้ารับการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 (Pre-suratham 2017) ใน 3 รายวิชา คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ

Comments