กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียนโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์

โพสต์17 มิ.ย. 2559 00:07โดยKanyarat Sirimathep
วันที่ 17 มิถุนายน 2559 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ได้จัดกิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียนโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ และคณะกรรมการนักเรียน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อฝึกให้นักเรียนเข้าใจ รู้หลักการและขั้นตอนของการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักคิดเป็น ทำเป็นและแก้ปัญหาเป็น รู้จักสิทธิอันชอบธรรม ให้นักเรียนได้เรียนรู้การเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี เคารพในสิทธิของตนและผู้อื่น ฝึกให้นักเรียนได้ทำงานเป็นกลุ่ม กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก และส่งเสริมความสามัคคีในหมู่คณะ

Comments