กิจกรรมโครงงานสืบสานวัฒนธรรม ครั้งที่ ๒

โพสต์30 มิ.ย. 2559 09:04โดยกลุ่มสาระฯ ภาษาไทย

            กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์  ได้จัดประกวดแข่งขันโครงงานภาษาไทย
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ๔ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มิถุนายน ที่ผ่านมา ณ ห้องโสตทัศนศึกษา

           กิจกรรมโครงงานสืบสานวัฒนธรรม จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนและพัฒนาทักษะทางภาษาไทยรู้จักกระบวนการค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ โดยศึกษาจากแหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลาย  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และนำเสนอผลการศึกษาค้นคว้าได้อย่างเหมาะสม และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้


Comments