กิจกรรมโครงงานสืบสานวัฒนธรรม

โพสต์30 มิ.ย. 2558 03:48โดยกลุ่มสาระฯ ภาษาไทย
     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ได้จัดกิจกรรม "โครงงานสืบสานวัฒนธรรม"  ตามโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ ในวันอังคารที่ ๓๐ มิถุนายน  ๒๕๕๘ เพื่อให้นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะทางภาษาไทยตามความสนใจและเต็มศักยภาพ รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  รู้จักแสวงหาความรู้จากแหล่งต่าง ๆ และนำผลจากการศึกษาค้นคว้าไปพัฒนาทักษะการเรียนและการดำเนินชีวิตอย่างสร้างสรรค์  
    โดยกิจกรรมดังกล่าว ตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ในแต่ละห้องเรียนได้นำเสนอโครงงานที่ผ่านการคัดเลือกในระดับห้องเรียน ซึ่งแนวคิดของโครงงานในครั้งนี้ เกิดจากการศึกษาในรายวิชาภาษาไทย (ท๓๑๑๐๑) จากวรรณกรรมเรื่อง ทุกข์ของชาวนาในบทกวี ซึ่งมีเนื้อหาสะท้อนให้ผู้อ่านได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของอาชีพเกษตรกร  รวมถึงอาหารหลักที่อยู่คู่กับคนไทยมาช้านานซึ่งก็คือ "ข้าว" นั่นเอง

Comments