กิจกรรมให้ความรู้นักเรียนเพื่อป้องกันการถูกล่อลวง

โพสต์15 มิ.ย. 2559 22:50โดยKanyarat Sirimathep
วันที่ 14 มิถุนายน 2559 สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านนารีสวัสดิ์) ได้ให้ความรู้กับนักเรียนระดับชั้น ม.3 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลการถูกล่อลวงเข้าสู่กระบวนการค้ามนุษย์ เพื่อให้ความรู้ในด้านต่างๆที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องและเพื่อกระตุ้นเด็ก เยาวชน ให้รู้เท่าทันไม่ตกเป็นเหยื่อของกลุ่มบุคคลทีไม่หวังดี

Comments