ขอเชิญร่วมประกวดคำขวัญ "วันภาษาไทยแห่งชาติ

โพสต์10 ก.ค. 2558 00:29โดยกลุ่มสาระฯ ภาษาไทย
    


กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

        ขอเชิญชวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ ทุกคน ส่งผลงานประกวดคำขวัญ เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ  ประจำปี ๒๕๕๘  สามารถส่งผลงานเข้าร่วมแข่งขัน ได้ตั้งแต่วันนี้ - ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘  ที่ห้อง ๑๒๘ (ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย) มีรายละเอียดดังนี้

๑.  ประเภทและการแบ่งระดับการประกวด

          ๑.๑    เป็นการประกวดประเภทเดี่ยว 

๑.๒    การประกวด  แบ่งออกเป็น  ๒  ระดับ 

-  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น       จำนวน    ๓  รางวัล

-  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย   จำนวน    ๓  รางวัล 

๒.  เกณฑ์การตัดสิน

           ๒.๑    มีเนื้อหารณรงค์ ส่งเสริม อนุรักษ์การใช้ภาษาไทยที่ถูกต้อง 

                    หรือเห็นคุณค่าของภาษาไทย                                                  ๓๐          คะแนน

           ๒.๒    มีจำนวนคำระหว่าง  ๑๐ - ๑๒  คำ                                              ๕          คะแนน

           ๒.๓    มีสัมผัสคล้องจอง                                                                   ๑๕          คะแนน

                                                                                                      รวม         ๕๐          คะแนน

          ๒.๔    ๑ คนส่งได้    คำขวัญ

          ๒.๕    ไม่คัดลอกจากแหล่งอื่นใด


๓.  รางวัล

        ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

รางวัลชนะเลิศ                            เกียรติบัตรพร้อมรางวัล

          รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  ๑      เกียรติบัตรพร้อมรางวัล

          รางวัลรองชนะเลิศอันดับ        เกียรติบัตรพร้อมรางวัล

        ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

รางวัลชนะเลิศ                            เกียรติบัตรพร้อมรางวัล

          รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  ๑      เกียรติบัตรพร้อมรางวัล

          รางวัลรองชนะเลิศอันดับ        เกียรติบัตรพร้อมรางวัล


หมายเหตุ        

        ๑.  ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นความคิดสร้างสรรค์ของตนเอง  หากตรวจสอบพบว่า  ผลงานดังกล่าวลอกหรือเลียนแบบมาจากผู้อื่น  คณะกรรมการขอเรียกคืนเกียรติบัตรที่ได้รับ
Comments