โครงการธรรมะสัญจรพัฒนาจิตใจ

โพสต์23 ส.ค. 2559 21:42โดยKanyarat Sirimathep
วันที่ 16 สิงหาคม 2559 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย จัดกิจกรรมในโครงการธรรมะสัญจรพัฒนาจิตใจ ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ เพื่ออบรมด้านคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียน ให้ปฏิบัติตนเป็นเยาวชนที่ดี เป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี และสามารถดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีคุณธรรม

Comments