ค่ายวิทยาศาสตร์ Nature Camp

โพสต์21 ก.ค. 2562 21:02โดยSME/IP Surathampitak School

วันที่ 11-12 กรกฎาคม 2562 นักเรียนโครงการ Intensive Program (IP) ชั้น ม.5/2 เข้าค่ายวิทยาศาสตร์ Nature Camp เพื่อให้นักเรียนมีทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน และรู้จักการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยนักเรียนได้แบ่งกลุ่มศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศหาดโคลนพื้นที่ชุ่มน้ำบางปู กิจกรรมเดินป่าศึกษาธรรมชาติ ศึกษาและจำแนกสัตว์หน้าดิน กิจกรรมที่กระตุ้นให้เยาวชนตระหนักถึงภาวะโลกร้อน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นและวิธีการป้องกัน ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก (บางปู) เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี จังหวัดสมุทรปราการ
Comments