เก่ง ดี มีคุณค่า นักเรียน ม.6 สอบ GAT ไทย เต็ม 150

โพสต์28 ม.ค. 2558 22:11โดยกลุ่มสาระฯ ภาษาไทย
ตามที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์กรมหาชน) ได้กำหนดให้มีการทดสอบวิชา GAT – PAT (ครั้งที่ 1) ในวันที่ 22 – 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2557  และได้ประกาศผลสอบนั้น  ปรากฏว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์  มีผลการสอบในรายวิชา GAT ไทยคิดวิเคราะห์เชื่อมโยง  
ได้คะแนนเต็ม 150  คะแนน  จำนวน 26 คน  
วันที่ 29 มกราคม พ.ศ.2558 รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวกอบเกื้อ   อุตสาหกุล มอบเกียรติบัตร
และดอกไม้แสดงความยินดีหน้าเสาธง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่นักเรียน

รายชื่อนักเรียน

ที่

ชื่อ – สกุล

ห้อง

๑๐

๑๑

๑๒

๑๓

๑๔

๑๕

๑๖

๑๗

๑๘

๑๙

๒๐

๒๑

๒๒

๒๓

๒๔

๒๕

๒๖

นางสาวอรณิชา    รักษ์กุศล

นางสาวณัฐรดา    ประดับวิทย์

นายสิทธา          ปรีดาภิรัตน์

นางสาวอรปรียา   พิมพกรรณ์

นางสาวณิชมล     สว่างไสว

นางสาวชดาภา     จรูญทองแถม

นางสาวลักษณาภรณ์     วงศ์ดิษยนันท์

นางสาวศรวณีย์           ตัวสระเกษ

นางสาวเบญจมาภรณ์    รัตนประพันธ์

นางสาวณัฐสินี     เต็มสระน้อย

นางสาวอรวรรณ   ยวญกลาง

นางสาวณัฏฐนิชา  ญาติดอน

นางสาวจิตกุล      ป.นุกูล

นางสาวณัฐณิชา    กิ่งโคกกรวด

นายอภิวัฒน์        สอนกล้า

นายธนวิชญ์        วันทอง

นางสาวอดิศร      เงสันเทียะ

นางสาวนัฐสิมา     สารติ

นางสาวปิยวรรณ   เวิดสูงเนิน

นางสาวจตุรพร     เชืองเต็ม

นางสาวสุชัญญา   สุพร

นางสาวปณิตา     กำเนิดคำ

นางสาวชัชนันท์พร    วิเชียรไชย

นางสาวปริยา      พรมไพร

นางสาวชลธิชา     อัครสรากูล

นายพีรกานต์       ชินนะราม

ม.๖/๑

ม.๖/๒

ม.๖/๒

ม.๖/๒

ม.๖/๒

ม.๖/๒

ม.๖/๒

ม.๖/๒

ม.๖/๒

ม.๖/๒

ม.๖/๒

ม.๖/๒

ม.๖/๓

ม.๖/๓

ม.๖/๓

ม.๖/๓

ม.๖/๕

ม.๖/๕

ม.๖/๕

ม.๖/๕

ม.๖/๕

ม.๖/๕

ม.๖/๕

ม.๖/๖

ม.๖/๖

ม.๖/๘เรื่อง : กฤตยา  เพ็ชรพิมาย
ภาพ : ชนัตดา  การบรรจง
Comments