การอบรมปฏิบัติการและพัฒนาบุคลิกภาพในการบริการ

โพสต์14 มิ.ย. 2559 02:22โดยKanyarat Sirimathep
วันที่ 11 มิ.ย. 2559 นักเรียนโครงการเรียนร่วม 2 หลักสูตร กลุ่มการเรียนศิลป์ภาษา/ปวช.สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 59 คน เข้าร่วมการอบรมฝึกปฏิบัติและพัฒนาบุคลิกภาพในงานบริการ เพื่อให้นักเรียนมีบุคลิกภาพทีดี มีความน่าเชื่อถือ รู้กาลเทศะ รู้มารยาททางสังคมที่ควรปฏิบัติ และปฏิบัติได้ อย่างถูกต้องเหมาะสม และเป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลิกภาพให้เข้ากับงานบริการ
Comments