การประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

โพสต์6 เม.ย. 2559 07:13โดยKanyarat Sirimathep
วันที่ 4-5 เมษายน 2559 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ โดยการนำของนายโกศล พงษ์พานิช ได้จัดกิจกรรม “การประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา” เพื่อวิเคราะห์สภาพแวดล้อม และกำหนดสถานภาพปัจจุบันของโรงเรียน โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกภาคส่วน และ กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ในการจัดทำแผนพัฒนา การจัดการศึกษาของสถานศึกษาฉบับใหม่ ทดแทนฉบับเดิมที่จะสิ้นสุด ในปีงบประมาณ 2559 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 70 คน ประกอบด้วย ฝ่ายบริหาร หัวหน้าคณะ หัวหน้างาน หัวหน้ากลุ่มสาระฯ หัวหน้าโครงการพิเศษ และผู้ช่วยแต่ละหน่วยงาน
Comments