การเลือกกิจกรรมชุมนุม ปีการศึกษา 2560

โพสต์17 พ.ค. 2560 01:02โดยSawan STP

ขั้นตอนการเลือกกิจกรรมชุมนุม
สำหรับนักเรียนโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์   ปีการศึกษา 2560
1. ดูรายชื่อกิจกรรมชุมนุมได้ที่หน้าห้องวิชาการ  ห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ห้องวิทยาศาสตร์  หรือ www.suratham.ac.th
2. เลือกชุมนุมที่สนใจเพียง 1 ชุมนุม และลงชื่อเข้าร่วมกิจกรรมตามชุมนุมที่ต้องการสังกัด ณ ครูที่ปรึกษาชุมนุม ในวันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2560 เวลา 14.20 – 15.10 น. (คาบที่ 8) 
(นักเรียนสามารถลงชื่อได้เพียง 1 ชุมนุมเท่านั้น)
3. รายงานตัวกับครูที่ปรึกษาชุมนุมตามสถานที่หรือห้องเรียนที่กำหนดไว้
4. ครูที่ปรึกษาชุมนุมรวบรวมรายชื่อชุมนุมพร้อมชื่อนักเรียนส่งคืนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ขั้นตอนการจัดตั้งกิจกรรมชุมนุมตามความสนใจของนักเรียน
สำหรับนักเรียนโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์   ปีการศึกษา 2560
1. นักเรียนรวมกลุ่มตามความสนใจ ประมาณ 20-25 คน
2. นักเรียนติดต่อพูดคุยครูที่ปรึกษาชุมนุม เกี่ยวกับกิจกรรมที่นักเรียนสนใจ
ก่อนถึงวันสมัคร  (23 พฤษภาคม 2560)
3. ส่งตัวแทนกลุ่มมารับเอกสารจัดตั้งชุมนุม ที่ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (311) เมื่อลงชื่อครบทุกคนให้นำเอกสารขอจัดตั้งชุมนุม ส่งครูที่ปรึกษาชุมนุมลงนาม 
4. รายงานตัวกับครูที่ปรึกษาชุมนุมตามสถานที่หรือห้องเรียนที่กำหนดไว้
5. ครูที่ปรึกษาชุมนุมรวบรวมรายชื่อชุมนุมพร้อมชื่อนักเรียนส่งคืนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

รายละเอียดเอกสารในไฟล์แนบด้านล่าง

Comments