จิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “เราทำความดีด้วยหัวใจ”

โพสต์23 ก.ค. 2562 18:31โดยSME/IP Surathampitak School

วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ จัดกิจกรรม “จิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “เราทำความดีด้วยหัวใจ” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562 โดยมีนักเรียนจิตอาสาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 คณะครูและบุคลากร ร่วมพิธีเปิดกรวยดอกไม้ถวายสักการะ พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี และแยกกลุ่มบำเพ็ญสาธารณประโยชน์บริเวณโดยรอบโรงเรียน รวมถึงพุทธสถาน ร.23 (วัดโบสถ์) บริเวณอนุสาวรีย์กล้ากลางสมร ตามแนวทางถนนไปกรมทหารราบที่ 23, บริเวณหน้าโรงเรียนเสนานุเคราะห์ ถึงตลาดสรรพาวุธ, บริเวณตลาดประชารัฐและหน้าประตูค่ายสุรธรรมพิทักษ์ ตามพื้นที่ที่นักเรียนได้รับมอบหมาย โดยโครงการจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดี ด้วยหัวใจ ถือกำเนิดขึ้นตามแนวพระราโชบาย ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ให้เป็นเครื่องมือทำหน้าที่ประสานความร่วมมือทำงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทุกหมู่เหล่า ให้มีส่วนร่วมทำงานแก้ไขปัญหาขั้นพื้นฐานของชาติ ให้คนในชาติในชุมชนได้มีความสุขอย่างยั่งยืน


Comments