บทความไม่มีชื่อ

โพสต์27 มี.ค. 2559 23:56โดยNit Taya

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์  อำเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา นำเสนอนิทรรศการ "ทรัพยากรไทย หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน" ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างวันที่ 21 - 29 มีนาคม 2559 เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผู้ทรงก่อตั้งโครงการทางด้านการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช และเปิดโอกาสให้เยาวชน ประชาชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ที่ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของความหลากหลายของทรัพยากรไทย เกิดความรักความหวงแหนทรัพยากรไทยในท้องถิ่นที่มี และนำไปสู่การอนุรักษ์ พัฒนา และใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างยั่งยืนต่อไป

   

    
ą
Nit Taya,
27 มี.ค. 2559 23:56
Comments