ข่าวประชาสัมพันธ์

แบบประเมินกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560

โพสต์31 ส.ค. 2560 20:25โดยSawan STP   [ อัปเดต 31 ส.ค. 2560 20:48 ]

พิธีลงนามถวายพระพรเนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 ส.ค. 2560 ณ ร.23

โพสต์11 ส.ค. 2560 07:44โดยKanyarat Sirimathep

วันที่ 11 สิงหาคม 2560 นายโกศล พงษ์พานิช ผู้อำนวยการโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ นำตัวแทนคณะครู นักเรียน รร.สุรธรรมพิทักษ์ เข้าร่วมร่วมพิธีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 ณ ร.23 โดยกิจกรรมครั้งนี้ ผบ.ร.23 พัน.1 ส่วนราชการ รร.เสนานุเคราะห์ คณะแม่บ้าน ร.23 พัน.1 กำลังพล ร.23 พัน.1 เข้าร่วมพิธี ทั้งนี้วงโยธวาทิตโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ได้รับเกียรติจากร.23 ให้บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี ในพิธีครั้งนี้ด้วย

พิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์

โพสต์11 ส.ค. 2560 07:42โดยKanyarat Sirimathep

วันที่ 11 สิงหาคม 2560 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ นำโดยนายโกศล พงษ์พานิช นำคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 ณ โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์

กิจกรรมวันแม่ ปี 2560

โพสต์10 ส.ค. 2560 08:25โดยKanyarat Sirimathep

วันที่ 10 สิงหาคม 2560 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์จัดกิจกรรมวันแม่ประจำปี 2560 เพื่อให้นักเรียนได้ระลึกถึงพระคุณของแม่ และมีความกตัญญูกตเวทีต่อแม่ และเพื่อส่งเสริมให้แม่และลูกรักใคร่กันยิ่งขึ้น โดยในกิจกรรมวันนี้ นายโกศล พงษ์พานิชเป็นตัวแทน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนวางพานพุ่มถวายเป็นเครื่องราชสักการะ และถวายพระพร เนื่องในวันแม่แห่งชาติ และมอบเกียรติบัตรให้แม่ดีเด่นจำนวน 6 คน เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ รวมทั้งกิจกรรมกราบแม่ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1


พิธีลงนามรัฐสภา

โพสต์21 ก.ค. 2560 07:35โดยKanyarat Sirimathep

วันที่ 19 กรกฏาคม 2560  ณ ห้องประชุมโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา นายยุทธนา ทัพเจริญ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประธานในพิธีเปิดโครงการ พร้อมบรรยายพิเศษใน”โครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองและบทบาทอำนาจหน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติสู่เยาวชนในสถานศึกษา (สภาจำลองสัญจร)” ซึ่งสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข พร้อมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทและอำนาจหน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) ผ่านกิจกรรมสภาจำลอง ให้แก่ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ซึ่งมีคณะอาจารย์อาจารย์ รวมจำนวน 500 คน พร้อมด้วย นายโกศล พงษ์พานิช ผู้อำนวยการโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ ให้การต้อนรับ

งานทำบุญโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์

โพสต์8 ก.ค. 2560 16:57โดยKanyarat Sirimathep


วันที่ 7 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ได้จัดพิธีทำบุญโรงเรียนและทำพิธีเปิดป้ายชื่อโรงเรียน เปิดอาคารอเนกประสงค์ (โดม 32 ปี) เปิดอาคารหอประชุม เพื่อเป็นศิริมงคลแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ ซึ่งได้รับเกียรติจากนายกิตติ  บุญเชิด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 31 เป็นประธานในพิธี และได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะผู้บริหารของโรงเรียนในสังกัดสพม.31 อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์  ครูผู้เกษียณอายุราชการของโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ มาร่วมพิธีทำบุญของโรงเรียน

ศูนย์การงานฯ จัดอบรม PLC

โพสต์25 มิ.ย. 2560 07:32โดยKanyarat Sirimathep

วันที่ 22-23 มิถุนายน 2560 ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community :PLC) ตามโครงการพัฒนาครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ สพม.31 ศุ่ความเป็นเลิศ ให้แก่ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 31 จำนวน 50 โรงเรียน โรงเรียนละ 2 คน ณ หอประชุมใหญ่ โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์

พระธรรมทูตอบรมธรรมะและศีลธรรมให้กับนักเรียน

โพสต์25 มิ.ย. 2560 07:18โดยKanyarat Sirimathep

วันที่ 23 มิถุนายน 2560 พระธรรมทูต ได้มาเทศนาสอนธรรมะให้กับนักเรียน เพื่อเป็นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ในฐานะพุทธศาสนิกชนให้กับนักเรียนโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์

กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปี 2560

โพสต์25 มิ.ย. 2560 07:06โดยKanyarat Sirimathep   [ อัปเดต 25 มิ.ย. 2560 07:07 ]

วันที่ 20 มิถุนายน 2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปี 2560 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติประวัติของสุนทรภู่ กวีเอกของโลก และเพื่อเผยแพร่ผลงานอันเป็นมรดกของชาติ ซึ่งเป็นวัฒนธรรมด้านภาษา และเพื่อกระตุ้นและปลุกจิตสำนึกนักเรียน ให้ตระหนักถึงความสำคัญและเห็นคุณค่าของภาษาไทย ตลอดจนร่วมมือร่วมใจกันรักษา ส่งเสริมและอนุรักษ์ภาษาไทย อันเป็นเอกลักษณ์และเป็นสมบัติอันล้ำค่าของชาติไทยให้คงอยู่คู่ชาติตลอดไป โดยในกิจกรรมมีการแสดงละคร การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง และการประกวดแข่งขัน การแต่งกายตัวละครในวรรณคดี

การประชุม สพม.31 พบเพื่อนครู

โพสต์25 มิ.ย. 2560 06:52โดยKanyarat Sirimathep

วันที่ 17 มิถุนายน 2560 นายโกศล พงษ์พานิช ผู้อำนวยการโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ นำคณะครูโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ เข้าร่วมประชุม สพม.31 พบเพื่อนครู เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของ สพม.31 " PLC กับการพัฒนาวิชาชีพ สู่การยกระดับคุณภาพการศึกษายุค 4.0 " ณ ห้องประชุมศูนย์การค้า Terminal 21 korat โดยมีดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร รองเลขาธิการ กพฐ.เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม พร้อมบรรยายพิเศษในหัวข้อ การประเมินวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเกณฑ์ใหม่ ซึ่งการประชุมครั้งนี้โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ได้รับเกียรติให้เป็นฝ่ายปฏิคม จัดเตรียมอาหารว่างและเครื่องดื่ม

1-10 of 238