ข่าวประชาสัมพันธ์กำหนดการชำระเงินบำรุงการศึกษา และเงินค่าธรรมเนียมการเรียน (โครงการพิเศษ)

โพสต์16 ก.ย. 2562 20:27โดยKanyarat Sirimathep   [ อัปเดต 16 ก.ย. 2562 20:30 ]
แจ้งหยุดการเรียนการสอน

โพสต์9 ก.ย. 2562 01:12โดยKanyarat Sirimathep   [ อัปเดต 9 ก.ย. 2562 01:15 ]การแข่งขันการพัฒนาแอพพลิเคชั่น internet of things

โพสต์20 ส.ค. 2562 01:00โดยKanyarat Sirimathep

วันที่ 19 สิงหาคม 2562 โครงการเรียนร่วมสองหลักสูตร (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) นำนักเรียนชั้น ม.5/4 จำนวน 2 ทีม เข้าร่วมการแข่งขัน รายการ การพัฒนาแอพพลิเคชั่น internet of things ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ผลการแข่งขัน ดังนี้ รางวัลชนะเลิศ ได้รับเกียรติบัตรและทุนการศึกษา จำนวน 1,200 บาท ได้แก่ นายกฤษณพงศ์ เจริญจรรย์พร นายศิวกรณ์ ตัณติวัฒนศักดิ์ และ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้รับเกียรติบัตร และทุนการศึกษา จำนวน 800 บาท ได้แก่ นายชุติชัย พอกพูนดี นายสิรภพ ภู่สุด โดยมีครูกัลยารัตน์ ศิริมาเทพ เป็นครูผู้ควบคุมทีม


 
 

                                                          ภาพเพิ่มเติม

แจ้งหยุดเรียน วันที่ 15 - 16 สิงหาคม 2562

โพสต์13 ส.ค. 2562 19:02โดยKanyarat Sirimathep


จิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “เราทำความดีด้วยหัวใจ”

โพสต์23 ก.ค. 2562 18:31โดยSME/IP Surathampitak School


วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ จัดกิจกรรม “จิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “เราทำความดีด้วยหัวใจ” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562 โดยมีนักเรียนจิตอาสาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 คณะครูและบุคลากร ร่วมพิธีเปิดกรวยดอกไม้ถวายสักการะ พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี และแยกกลุ่มบำเพ็ญสาธารณประโยชน์บริเวณโดยรอบโรงเรียน รวมถึงพุทธสถาน ร.23 (วัดโบสถ์) บริเวณอนุสาวรีย์กล้ากลางสมร ตามแนวทางถนนไปกรมทหารราบที่ 23, บริเวณหน้าโรงเรียนเสนานุเคราะห์ ถึงตลาดสรรพาวุธ, บริเวณตลาดประชารัฐและหน้าประตูค่ายสุรธรรมพิทักษ์ ตามพื้นที่ที่นักเรียนได้รับมอบหมาย โดยโครงการจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดี ด้วยหัวใจ ถือกำเนิดขึ้นตามแนวพระราโชบาย ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ให้เป็นเครื่องมือทำหน้าที่ประสานความร่วมมือทำงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทุกหมู่เหล่า ให้มีส่วนร่วมทำงานแก้ไขปัญหาขั้นพื้นฐานของชาติ ให้คนในชาติในชุมชนได้มีความสุขอย่างยั่งยืน


ปลูกป่าพันธุ์ไม้มีค่า พัฒนา ยั่งยืน

โพสต์21 ก.ค. 2562 23:19โดยSME/IP Surathampitak School


วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 กลุ่มงานกิจการนักเรียน นำตัวแทนนักเรียนโครงการ Intensive Program (IP) ชั้น ม.5/2 และนักศึกษาวิชาทหารจากโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ โครงการ “ปลูกป่าพันธุ์ไม้มีค่า พัฒนา ยั่งยืน” สถานที่ ทิศเหนือลานอเนกประสงค์ ทภ.2 จัดโดย กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 23 ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ 

 อบรมคุณธรรมจริยธรรม

โพสต์21 ก.ค. 2562 21:25โดยSME/IP Surathampitak School

วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 นักเรียนโครงการ SME ชั้น ม.2/2 และ ม.2/3 เข้าร่วมกิจกรรมงานบุญพุทธประเพณี เข้าพรรษามหามงคล ปีที่ 3 “มหัศจรรย์วันข้ามภพ” โดยนักเรียนได้ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง กิจกรรมอานิสงส์แห่ง ทาน ศีล ภาวนา ร่วมชมนิทรรศการทางพระพุทธศาสนา ตลอดจนเข้าชมภาพยนตร์ 3 มิติ และจุดประทีปเวียนประทักษิณน้อมถวายเป็นพุทธบูชา เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้ศึกษาหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา ณ เทอร์มินอล ฮอลล์ 1 ชั้น 4 ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช
แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ

โพสต์21 ก.ค. 2562 21:14โดยSME/IP Surathampitak School


วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษา สำหรับนักเรียนที่สนใจศึกษาต่อต่างประเทศ โดยมี Mr.Douglas Loudon จากสถาบัน Banksia Park International School Adelaide, South Australia ครูผู้สอน Music & Math Teacher เข้ามาให้ความรู้ด้านการศึกษาต่อต่างประเทศ และมีนักเรียนโครงการ Intensive Program (IP) ชั้น ม.4/2, ม.5/2 และ ม.6/2 เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องโสตทัศนศึกษา


ค่ายวิทยาศาสตร์ Nature Camp

โพสต์21 ก.ค. 2562 21:02โดยSME/IP Surathampitak School


วันที่ 11-12 กรกฎาคม 2562 นักเรียนโครงการ Intensive Program (IP) ชั้น ม.5/2 เข้าค่ายวิทยาศาสตร์ Nature Camp เพื่อให้นักเรียนมีทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน และรู้จักการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยนักเรียนได้แบ่งกลุ่มศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศหาดโคลนพื้นที่ชุ่มน้ำบางปู กิจกรรมเดินป่าศึกษาธรรมชาติ ศึกษาและจำแนกสัตว์หน้าดิน กิจกรรมที่กระตุ้นให้เยาวชนตระหนักถึงภาวะโลกร้อน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นและวิธีการป้องกัน ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก (บางปู) เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี จังหวัดสมุทรปราการ

PCM OPEN HOUSE เปิดรั้วโรงเรียนแพทย์ทหาร

โพสต์21 ก.ค. 2562 20:47โดยSME/IP Surathampitak Schoolวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 นางสาวกุลศิริ สินศุภรัตน์ และนางสาวพีรญา ชิดโคกกรวด นักเรียนชั้น ม.6/2 เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาชีววิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 22 ผลการแข่งขัน ทีมจากโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ ได้อันดับที่ 16 จากทีมที่เข้าแข่งขันทั้งหมด 226 ทีม ทีมที่ได้เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ ได้แก่ 1.ชลราษฎรอำรุง 2.สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3.กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 4.เตรียมอุดมศึกษา 5.สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน 6.มหิดลวิทยานุสรณ์ 7.บุญวาทย์วิทยาลัย 8.สวนกุหลาบวิทยาลัย 9.เซนต์คาเบรียล 10.พิษณุโลกพิทยาคม ส่วนนักเรียนชั้น ม.4/2 โครงการ Intensive Program (IP) เข้าร่วมงาน “PCM Open House เปิดรั้วโรงเรียนแพทย์ทหาร ประจำปี 2562” ณ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
1-10 of 315