ข่าวประชาสัมพันธ์ปลูกป่าพันธุ์ไม้มีค่า พัฒนา ยั่งยืน

โพสต์โดยSME/IP Surathampitak School


วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 กลุ่มงานกิจการนักเรียน นำตัวแทนนักเรียนโครงการ Intensive Program (IP) ชั้น ม.5/2 และนักศึกษาวิชาทหารจากโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ โครงการ “ปลูกป่าพันธุ์ไม้มีค่า พัฒนา ยั่งยืน” สถานที่ ทิศเหนือลานอเนกประสงค์ ทภ.2 จัดโดย กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 23 ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ 

 อบรมคุณธรรมจริยธรรม

โพสต์โดยSME/IP Surathampitak School

วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 นักเรียนโครงการ SME ชั้น ม.2/2 และ ม.2/3 เข้าร่วมกิจกรรมงานบุญพุทธประเพณี เข้าพรรษามหามงคล ปีที่ 3 “มหัศจรรย์วันข้ามภพ” โดยนักเรียนได้ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง กิจกรรมอานิสงส์แห่ง ทาน ศีล ภาวนา ร่วมชมนิทรรศการทางพระพุทธศาสนา ตลอดจนเข้าชมภาพยนตร์ 3 มิติ และจุดประทีปเวียนประทักษิณน้อมถวายเป็นพุทธบูชา เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้ศึกษาหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา ณ เทอร์มินอล ฮอลล์ 1 ชั้น 4 ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช
แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ

โพสต์โดยSME/IP Surathampitak School


วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษา สำหรับนักเรียนที่สนใจศึกษาต่อต่างประเทศ โดยมี Mr.Douglas Loudon จากสถาบัน Banksia Park International School Adelaide, South Australia ครูผู้สอน Music & Math Teacher เข้ามาให้ความรู้ด้านการศึกษาต่อต่างประเทศ และมีนักเรียนโครงการ Intensive Program (IP) ชั้น ม.4/2, ม.5/2 และ ม.6/2 เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องโสตทัศนศึกษา


ค่ายวิทยาศาสตร์ Nature Camp

โพสต์โดยSME/IP Surathampitak School


วันที่ 11-12 กรกฎาคม 2562 นักเรียนโครงการ Intensive Program (IP) ชั้น ม.5/2 เข้าค่ายวิทยาศาสตร์ Nature Camp เพื่อให้นักเรียนมีทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน และรู้จักการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยนักเรียนได้แบ่งกลุ่มศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศหาดโคลนพื้นที่ชุ่มน้ำบางปู กิจกรรมเดินป่าศึกษาธรรมชาติ ศึกษาและจำแนกสัตว์หน้าดิน กิจกรรมที่กระตุ้นให้เยาวชนตระหนักถึงภาวะโลกร้อน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นและวิธีการป้องกัน ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก (บางปู) เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี จังหวัดสมุทรปราการ

PCM OPEN HOUSE เปิดรั้วโรงเรียนแพทย์ทหาร

โพสต์โดยSME/IP Surathampitak Schoolวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 นางสาวกุลศิริ สินศุภรัตน์ และนางสาวพีรญา ชิดโคกกรวด นักเรียนชั้น ม.6/2 เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาชีววิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 22 ผลการแข่งขัน ทีมจากโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ ได้อันดับที่ 16 จากทีมที่เข้าแข่งขันทั้งหมด 226 ทีม ทีมที่ได้เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ ได้แก่ 1.ชลราษฎรอำรุง 2.สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3.กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 4.เตรียมอุดมศึกษา 5.สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน 6.มหิดลวิทยานุสรณ์ 7.บุญวาทย์วิทยาลัย 8.สวนกุหลาบวิทยาลัย 9.เซนต์คาเบรียล 10.พิษณุโลกพิทยาคม ส่วนนักเรียนชั้น ม.4/2 โครงการ Intensive Program (IP) เข้าร่วมงาน “PCM Open House เปิดรั้วโรงเรียนแพทย์ทหาร ประจำปี 2562” ณ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
New AFS exchange students 2019

โพสต์9 ก.ค. 2562 00:47โดยEP/MEP SURATHAMPITAK   [ อัปเดต 9 ก.ค. 2562 00:51 ]


วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 ผู้อำนวยการโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ ได้ต้อนรับนักเรียนแลกเปลี่ยนนานาชาติ AFS ที่ได้มาเข้าเรียนรู้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ จำนวน 3 คน คือ  
1 Miss Anita Re จากประเทศอิตาลี โครงการระยะเวลา 1 ปี อุปถัมภ์โดยครอบครัวคุณ มณูธรรม เรืองฤทธิ์ 
2. Miss Charlotte Kraus จากประเทศเยอรมนี ระยะเวลา 6 สัปดาห์ อุปถัมภ์โดยครอบครัวคุณอิสรีย์ บัวบุษฎีกานต์
3. Miss Giulia Cicerano จากประเทศอิตาลี โครงการระยะเวลา 6 สัปดาห์ อุปถัมภ์โดยครอบครัวคุณรวิวรรณ แฟรงค์ศึกษาดูงาน เนติบัณฑิตยสภาฯ

โพสต์5 ก.ค. 2562 19:50โดยSME/IP Surathampitak School


วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 หม่อมราชวงศ์ประเดิมสวัสดิ์ สวัสดิวัตน์ ผู้อำนวยการกองบริการ และ ดร.กนก จุลมนต์ รองเลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ได้กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ ซึ่งได้จัดกิจกรรมศึกษาดูงานสำหรับนักเรียนในโครงการ Intensive Program (IP) เกี่ยวกับวิชากฎหมาย เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพผู้เรียน ตลอดจนพัฒนาการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพในการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา โดยฟังการบรรยายในสาขาวิชากฎหมาย และถาม-ตอบข้อซักถามเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียน ในการนี้ วิทยากรได้นำชมนิทรรศการความรู้ด้านกฎหมาย ห้องเรียนที่ใช้จัดการเรียนการสอนในบรรยากาศจริง ห้องสมุดเนติบัณฑิตยสภา และศูนย์หนังสือเนติบัณฑิตยสภา ซึ่งนักเรียนได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก

อบรมหุ่นยนต์อาดุยโน่

โพสต์5 ก.ค. 2562 03:21โดยKanyarat Sirimathep

วันที่ 4-5 กรกฎาคม 2562 นักเรียนชั้น ม.4/4 โครงการเรียนร่วมสองหลักสูตร (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) เข้าร่วมการอบรมการประดิษฐ์และเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์สำหรับนักเรียนมัธยมด้วยอาดุยโน่ ณ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  โดยมีครูพัชรพล  พิวขุนทด เป็นผู้ควบคุมดูแลนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม

Color of Music "สีสันแห่งดนตรี" 1/2562

โพสต์2 ก.ค. 2562 23:18โดยKittiyaphon Phukkhao   [ อัปเดต 5 ก.ค. 2562 04:45 ]

กิจกรรม "Color of Music" การประกวดวงสตริงคอมโบ และวงโฟล์กซอง  ณ หอประชุมโรงเรียน
                    ในวันอังคารที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2562  
#รับสมัครผู้เข้าประกวด ตั้งแต่วันที่ 1 - 19 กรกฎาคม พ.ศ.2562 
#รับใบสมัครได้ที่ ห้องโยธวาทิต อาคาร 4 หรือ อาคาร 6 ชั้น 2
***แข่งขันรอบคัดเลือก (Audition) วันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.2562 ถึงวันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2562

##สามารถโหลดใบสมัครได้ใต้โพสนี้ ชื่อไฟล์ใบสมัครการประกวดแข่งขัน 
***ส่งใบสมัครได้ที่ครูวรวิทย์  ครูอดุลย์ และครูกิตติยาภรณ์

ค่ายวิทยาศาสตร์ Biodiversity Camp

โพสต์28 มิ.ย. 2562 21:05โดยSME/IP Surathampitak School   [ อัปเดต 1 ก.ค. 2562 08:05 ]


วันที่ 27-28 มิถุนายน 2562 นักเรียนชั้น ม.6/2 (IP) และ ม.6/3 (PRE-ENGINEER) เข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ Biodiversity Camp เพื่อให้นักเรียนมีทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน และเป็นการเพิ่มศักยภาพผู้เรียนให้มีการเรียนรู้ที่หลากหลายจากธรรมชาติศึกษา และรู้จักการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ ศูนย์ฝึกอบรมที่ 2 (เขาใหญ่) ต.หินตั้ง อ.เมือง จ.นครนายก

1-10 of 310