ข่าวประชาสัมพันธ์

สโมสรไลออนส์ราชสีมา มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์

โพสต์14 มิ.ย. 2560 09:22โดยKanyarat Sirimathep

วันที่ 14 มิถุนายน 2560 สโมสรไลออนส์ราชสีมา ภาค 310-E ได้มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนด้านกีฬาให้กับนักเรียน และส่งเสริมให้นักเรียนได้ออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ โดยมีนายโกศล พงษ์พานิช ผู้อำนวยการโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์เป็นผู้รับมอบ ทั้งนี้ โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งมา ณ โอกาสนี้

นักเรียนชั้น ม.4 เข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม

โพสต์14 มิ.ย. 2560 08:55โดยKanyarat Sirimathep

วันที่ 9-10 มิถุนายน 2560 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์จัดกิจกรรมเข้าค่ายวินัยและอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ณ กองพันพัฒนาที่ 2 ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ และหอประชุมใหญ่โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ เพื่อเสริมสร้างลักษณะนิสัยของนักเรียนให้เป็นผู้มีระเบียบวินัย และปลูกฝังเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ในการประพฤติและปฎิบัติตนของนักเรียนให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข

คณะครูและนักเรียนร่วมกันประดิษฐ์ดอกดารารัตน์

โพสต์14 มิ.ย. 2560 08:45โดยKanyarat Sirimathep

วันที่ 6-7 มิถุนายน 2560 นายโกศล พงษ์พานิช ผู้อำนวยการโรงเรียนนำคณะครูและนักเรียนโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ ร่วมใจประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ “ดอกดารารัตน์” ดอกไม้แทนความรัก เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมีนางอำไพ นาคสุวรรณ ประธานกลุ่มแม่บ้านค่ายสุรธรรมพิทักษ์ มาเป็นวิทยากรผู้สอนให้

กิจกรรม รักษ์โลก

โพสต์8 มิ.ย. 2560 03:11โดยKanyarat Sirimathep

วันที่ 8 มิถุนายน 2560 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์นำโดยนายโกศล พงษ์พานิช ผู้อำนวยการโรงเรียน นำฝ่ายบริหาร คณะครูและนักเรียนร่วมกันปลูกต้นไม้ในกิจกรรม รักษ์โลก ของกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์

เลือกตั้งประธานนักเรียนและคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2560

โพสต์8 มิ.ย. 2560 01:17โดยKanyarat Sirimathep

วันที่ 8 มิถุนายน 2560 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ได้จัดกิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียนโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ และคณะกรรมการนักเรียน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อฝึกให้นักเรียนเข้าใจ รู้หลักการและขั้นตอนของการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักคิดเป็น ทำเป็นและแก้ปัญหาเป็น รู้จักสิทธิอันชอบธรรม ให้นักเรียนได้เรียนรู้การเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี เคารพในสิทธิของตนและผู้อื่น ฝึกให้นักเรียนได้ทำงานเป็นกลุ่ม กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก และส่งเสริมความสามัคคีในหมู่คณะ

การอบรมจัดทำแผนบูรณาการอนามัยเจริญพันธ์วัยธ์วัยรุ่น

โพสต์8 มิ.ย. 2560 01:04โดยKanyarat Sirimathep

วันที่ 4 มิถุนายน 2560 โรงเรียนสุรธรรมวัยรุ่นจัดารอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนบูรณาการการจัดการเรียนรู้อนามัยเจริญพันธ์วัยรุ่นและเพศศึกษารอบด้าน ให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ เพื่อเป็นแนวทางจัดให้มีการเรียนการสอนด้านอนามัยการเจริญพันธุ์และเพศศึกษาเหมาะสมกับวุฒิภาวะและวัยของผู้เรียน  ณ หอประชุมโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์

นักเรียน ม.1 เข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม

โพสต์8 มิ.ย. 2560 00:50โดยKanyarat Sirimathep

วันที่ 2-3 มิถุนายน 2560 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์จัดกิจกรรมเข้าค่ายวินัยและอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ณ กองพันพัฒนาที่ 2 ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ และหอประชุมใหญ่โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ เพื่อเสริมสร้างลักษณะนิสัยของนักเรียนให้เป็นผู้มีระเบียบวินัย และปลูกฝังเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ในการประพฤติและปฎิบัติตนของนักเรียนให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข

การเลือกกิจกรรมชุมนุม ปีการศึกษา 2560

โพสต์17 พ.ค. 2560 01:02โดยSawan STP


ขั้นตอนการเลือกกิจกรรมชุมนุม
สำหรับนักเรียนโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์   ปีการศึกษา 2560
1. ดูรายชื่อกิจกรรมชุมนุมได้ที่หน้าห้องวิชาการ  ห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ห้องวิทยาศาสตร์  หรือ www.suratham.ac.th
2. เลือกชุมนุมที่สนใจเพียง 1 ชุมนุม และลงชื่อเข้าร่วมกิจกรรมตามชุมนุมที่ต้องการสังกัด ณ ครูที่ปรึกษาชุมนุม ในวันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2560 เวลา 14.20 – 15.10 น. (คาบที่ 8) 
(นักเรียนสามารถลงชื่อได้เพียง 1 ชุมนุมเท่านั้น)
3. รายงานตัวกับครูที่ปรึกษาชุมนุมตามสถานที่หรือห้องเรียนที่กำหนดไว้
4. ครูที่ปรึกษาชุมนุมรวบรวมรายชื่อชุมนุมพร้อมชื่อนักเรียนส่งคืนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ขั้นตอนการจัดตั้งกิจกรรมชุมนุมตามความสนใจของนักเรียน
สำหรับนักเรียนโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์   ปีการศึกษา 2560
1. นักเรียนรวมกลุ่มตามความสนใจ ประมาณ 20-25 คน
2. นักเรียนติดต่อพูดคุยครูที่ปรึกษาชุมนุม เกี่ยวกับกิจกรรมที่นักเรียนสนใจ
ก่อนถึงวันสมัคร  (23 พฤษภาคม 2560)
3. ส่งตัวแทนกลุ่มมารับเอกสารจัดตั้งชุมนุม ที่ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (311) เมื่อลงชื่อครบทุกคนให้นำเอกสารขอจัดตั้งชุมนุม ส่งครูที่ปรึกษาชุมนุมลงนาม 
4. รายงานตัวกับครูที่ปรึกษาชุมนุมตามสถานที่หรือห้องเรียนที่กำหนดไว้
5. ครูที่ปรึกษาชุมนุมรวบรวมรายชื่อชุมนุมพร้อมชื่อนักเรียนส่งคืนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

รายละเอียดเอกสารในไฟล์แนบด้านล่าง

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นม.1-ม.4 ห้องเรียนปกติ

โพสต์4 เม.ย. 2560 03:26โดยKanyarat Sirimathep   [ อัปเดต 4 เม.ย. 2560 03:28 ]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ม.1 ม.4 ห้องปกติ

โพสต์30 มี.ค. 2560 04:11โดยSawan STP   [ อัปเดต 31 มี.ค. 2560 00:53 ]
1-10 of 227