กิจกรรมล่าสุดของไซต์

9 ก.ค. 2562 00:51 EP/MEP SURATHAMPITAK แก้ไข New AFS exchange students 2019
9 ก.ค. 2562 00:47 EP/MEP SURATHAMPITAK สร้าง New AFS exchange students 2019
7 ก.ค. 2562 23:03 Kanyarat Sirimathep แก้ไข ระเบียบวาระประชุม
7 ก.ค. 2562 23:03 Kanyarat Sirimathep แนบ ระเบียบวาระการประชุมครู 6_2562.pdf กับ ระเบียบวาระประชุม
7 ก.ค. 2562 21:21 Kanyarat Sirimathep นำออกไฟล์แนบ คำสั่ง 98_2562 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562.pdf จาก ระเบียบวาระประชุม
7 ก.ค. 2562 21:21 Kanyarat Sirimathep นำออกไฟล์แนบ คำสั่ง 97_2562 รับสมัครนักเรียนม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2562 (ห้องเรียนปกติ).pdf จาก ระเบียบวาระประชุม
7 ก.ค. 2562 21:21 Kanyarat Sirimathep นำออกไฟล์แนบ คำสั่ง 98_2562 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562.pdf จาก ระเบียบวาระประชุม
7 ก.ค. 2562 21:21 Kanyarat Sirimathep นำออกไฟล์แนบ คำสั่ง 93_2562 จัดงานชมรมศิษย์เก่า ประจำปี 2562.pdf จาก ระเบียบวาระประชุม
7 ก.ค. 2562 21:21 Kanyarat Sirimathep นำออกไฟล์แนบ คำสั่ง 70_2562 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา.pdf จาก ระเบียบวาระประชุม
7 ก.ค. 2562 21:21 Kanyarat Sirimathep นำออกไฟล์แนบ คำสั่ง 97_2562 รับสมัครนักเรียนม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2562 (ห้องเรียนปกติ).pdf จาก ระเบียบวาระประชุม
7 ก.ค. 2562 21:21 Kanyarat Sirimathep นำออกไฟล์แนบ คำสั่ง 93_2562 จัดงานชมรมศิษย์เก่า ประจำปี 2562.pdf จาก ระเบียบวาระประชุม
7 ก.ค. 2562 21:21 Kanyarat Sirimathep นำออกไฟล์แนบ คำสั่ง 69_2562 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2562.pdf จาก ระเบียบวาระประชุม
7 ก.ค. 2562 21:21 Kanyarat Sirimathep นำออกไฟล์แนบ คำสั่ง 229_2562 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูลของผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตำแหน่ง ครู.pdf จาก ระเบียบวาระประชุม
7 ก.ค. 2562 21:21 Kanyarat Sirimathep นำออกไฟล์แนบ คำสั่ง 70_2562 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา.pdf จาก ระเบียบวาระประชุม
7 ก.ค. 2562 21:21 Kanyarat Sirimathep นำออกไฟล์แนบ คำสั่ง 69_2562 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2562.pdf จาก ระเบียบวาระประชุม
7 ก.ค. 2562 21:21 Kanyarat Sirimathep นำออกไฟล์แนบ คำสั่ง 229_2562 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูลของผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตำแหน่ง ครู.pdf จาก ระเบียบวาระประชุม
7 ก.ค. 2562 21:21 Kanyarat Sirimathep นำออกไฟล์แนบ คำสั่ง 228_2562 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงานตามโครงสร้างการบริหารงาน.pdf จาก ระเบียบวาระประชุม
7 ก.ค. 2562 21:21 Kanyarat Sirimathep นำออกไฟล์แนบ คำสั่ง 222_2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562.pdf จาก ระเบียบวาระประชุม
7 ก.ค. 2562 21:21 Kanyarat Sirimathep นำออกไฟล์แนบ คำสั่ง 228_2562 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงานตามโครงสร้างการบริหารงาน.pdf จาก ระเบียบวาระประชุม
7 ก.ค. 2562 21:21 Kanyarat Sirimathep นำออกไฟล์แนบ คำสั่ง 222_2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562.pdf จาก ระเบียบวาระประชุม
7 ก.ค. 2562 21:21 Kanyarat Sirimathep นำออกไฟล์แนบ คำสั่ง 203_2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมวินัยและคุณธรรมจริยธรรม นักเรียนชั้น ม.4.pdf จาก ระเบียบวาระประชุม
7 ก.ค. 2562 21:21 Kanyarat Sirimathep นำออกไฟล์แนบ คำสั่ง 177_2562 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ PN.pdf จาก ระเบียบวาระประชุม
7 ก.ค. 2562 21:21 Kanyarat Sirimathep นำออกไฟล์แนบ คำสั่ง 203_2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมวินัยและคุณธรรมจริยธรรม นักเรียนชั้น ม.4.pdf จาก ระเบียบวาระประชุม
7 ก.ค. 2562 21:21 Kanyarat Sirimathep นำออกไฟล์แนบ คำสั่ง 177_2562 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ PN.pdf จาก ระเบียบวาระประชุม
7 ก.ค. 2562 21:21 Kanyarat Sirimathep นำออกไฟล์แนบ คำสั่ง 176_2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการกิจกรรมพัฒนาองค์กร.pdf จาก ระเบียบวาระประชุม

เก่ากว่า | ใหม่กว่า